Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Na Upravi za jedrsko varnost poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Objekt Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Popravek vrednosti merilnih območij v poglavju 11.4.2.2 zaradi tipkarskih napak

Nuklearna elektrarna Krško

28. 03. 2023

2

NEK je ugotovila, da so v USAR v poglavju 11.4.2.2 na str. 11.4-11 navedene napačne vrednosti merilnih območij za kanale R-21, R-13 in R-14. Do tipkarske napake je prišlo pri implementaciji spremembe 489-RM-L »Zamenjava analognega sistema radiološkega monitoringa — zamenjava kanalov R-13, R-14, R-21« v USAR, rev. 13, pri čemer je bil eksponent zapisan napačno. Poleg tega je potrebno pri vrednostih za kanala R-13 in R-14 decimalne vejice popraviti v decimalne pike.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi sprememb notranje organizacije v oddelkih ING.PDO in TO.KM ter uskladitev z dejanskim stanjem v oddelku ING.DOV

Nuklearna elektrarna Krško

17. 03. 2023

2

Predlog spremembe USAR Sekcije 13.1 izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelkov ING.PDO in TO.KM. Predlagana organizacijska sprememba izhaja iz interne razdelitve delovnih področij, v skladu s katerimi se bo funkcionalno zagotavljalo izvajanje del in nalog na področju predelave in predaje radioaktivnih odpadkov (PPRAO). V ING.PDO je predvidena vključitev dodatnega področja dela, ki se bo ukvarjalo predvsem s pripravo in usklajevanjem potrebnih podlag za predajo NSRAO, v TO.KM pa je predvidena ločitev skupine za PPRAO od skupine za kemijsko tehnologijo. Z uvedbo nove organizacije se bo še bolj jasno opredelila interna razdelitev del in nalog znotraj oddelka TO.KM, na področju PPRAO pa omogočilo učinkovito in osredotočeno delo. Dodatno je v oddelku ING.DOV predvidena uskladitev organizacijske sheme z dejanskim stanjem.

B6 analiza — Fig. 10.1-4 sh.1 in Fig. 9.2-3 sh.1 zaradi spremembe ZM CY2M3 v trajno spremembo

Nuklearna elektrarna Krško

03. 03. 2023

2

Namen spremembe je da se začasna sprememba CY-20-13 spremeni v trajno spremembo ter dokumentira vse potrebne spremembe v USAR Fig. 10.1-4 Sh.1 in Fig. 9.2-3 Sh.1, ki so nastale zaradi začasne spremembe ZM CY-20-13. V sklopu ZM CY-20-13 so bili vgrajeni priključki za dodajanje Film Forming Amin-ov (FFA — kemikalija, ki ustvari na površinah sekundarnega sistema zaščitni film, ki preprečuje dostop kisika do površin ter tako preprečuje proces korozije).

Zamenjava črpalk RE40-PMP in RE11-PMP zaradi nedobavljivosti rezervnih delov

Nuklearna elektrarna Krško

21. 12. 2022

2

Za črpalke monitorjev RE11 -PMP in RE40-PMP niso več dobavljivi rezervni deli. Nove črpalke so dimenzijsko enake, delujejo na nižjem pretoku 55 l/min . V sami posodobitvi je zaradi nižjih pretokov potrebno poleg črpalk zamenjati tudi varovalke na RE-11-PMP iz 6 Ana 4 A in RE-40-PMP pa iz 8 A na 6 A.

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2022

Nuklearna elektrarna Krško

21. 12. 2022

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

Vgradnja tlačnih indikatorjev na CC hladilnih linijah

Nuklearna elektrarna Krško

14. 12. 2022

1

Spremljanje tlačnih razmer na hladilnih linijah Sistema za hlajenje komponent (CC).

Korekcija opisa ventilov v TS Tabeli 3,8-5

Nuklearna elektrarna Krško

13. 12. 2022

2

Sprememba se nanaša na korekcijo opisa dveh ventilov sistema za prhanje zadrževalnega hrama (CI) navedenih v Tehničnih specifikacijah (TS), v tabeli 3.8-5. Opis se nanaša na MOV ventila 9101A in 9101B, ki sta nameščena na sesalni strani CI črpalk in ne na tlačni strani, kot je to sedaj napačno navedeno pri opisu v tabeli 3.8-5.

Dvižna naprava nad TDAF črpalko

Nuklearna elektrarna Krško

07. 12. 2022

Namestitev dvižne naprave za izvedbo servisa turbinske črpalke.

Obvodni liniji odzračevalnih lončkov TC HEX-ov

Nuklearna elektrarna Krško

05. 12. 2022

1

Omogočiti hitro ukrepanje v primeru napake na odzračevalnih lončkih.

Odstranitev relejev iz relejnih omar (protective relay rack)

Nuklearna elektrarna Krško

01. 12. 2022

1

Odstranitev relejev, ki niso v funkciji.

Poenotenje izrazoslovja v USAR-ju (RTP, RP in navajanje daljšega angl. izraza)

Nuklearna elektrarna Krško

25. 11. 2022

2

URSJV je ob pregledu UCP 22-20 "Preimenovanje 110 kV daljnovodnih polj (dopis št. 3570-1/2022/50 z dne 29.8.2022) opozorila NEK, naj poenoti izrazoslovje v poglavjih USAR 1 in 8, in sicer naj se ob kratici RTP navaja angleški izraz "distribution transformer substation", ob kratici RP pa "distribution substation". NEK je opravil pregled USAR-ja in poenoti izrazoslovje. Pri vsakem prvem navajanju RTP je v sekciji besedila naveden celoten izraz (npr. distribution transformer substation (RTP) Krško), ob nadaljnjih navajanjih pa "RTP Krško": Izraz ”distribution substation” se nanaša samo na RP Hudo in se navaja ob prvi omembi v sekciji kot ”distribution substantion RP Hudo”, nadalje pa ”RP Hudo”

Ambientni grelci v električnih omarah kondenzatorja ventilacije pomožne komandne sobe (ECR)

Nuklearna elektrarna Krško

11. 11. 2022

1

Preprečevanje kondenza znotraj omare v primeru nižjih zunanjih temperatur.

Začasno napajanje gradbišča DSB

Nuklearna elektrarna Krško

28. 10. 2022

1

Zagotovitev napajanja začasnega gradbišča zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva (DSB).

Montaža merilne opreme BD sistem uparjalnik 01RB

Nuklearna elektrarna Krško

27. 10. 2022

1

Montaža induktivnih merilnikov pomika cevovodov na sistemu za kaluženje uparjalnikov (BD).

Dovod IA zraka za obvodne ventile turbinskih stop ventilov

Nuklearna elektrarna Krško

27. 10. 2022

1

Vgradnja dodatnega regulatorja tlaka za obvodne ventile turbinskih stop ventilov.

Suho skladišče za izrabljeno gorivo

Nuklearna elektrarna Krško

24. 10. 2022

3

Sprememba 1217-AB-L predvideva izgradnjo novega skladišča za izrabljeno gorivo (DSB) vključno s prenosom izrabljenega goriva iz bazena za izrabljeno gorivo (SFP) v DSB.

Suho skladiščenje izrabljenega goriva omogoča varno shranjevanje do 100 let (projektna življenjska doba  skladišča), popolno pasivno delovanje hlajenja in dovolj prostora za shranjevanje vseh izrabljenih gorivnih elementov, ki bodo predvidoma nastali do konca podaljšanega obratovanja NEK leta 2043.

 

DSB je samostojna zgradba na lokaciji NEK, tlorisnih dimenzij 69,50 m x 47,72 m in temeljena na armiranobetonski temeljni plošči debeline 1,75 m. Nosilno konstrukcijo predstavljajo armirano betonske stene debeline 0,8 m, ki potekajo po obodu objekta do višine 6 m in na katerih je nameščena jeklena konstrukcija do višine 20 m nad tlemi. NEK je za izvedbo skladiščenja izbral ponudnika Holtec, ki ponuja HI-STORM FW sistem shranjevanja izrabljenega jedrskega goriva. Sistem HI-STORM FW sestavljajo:

  • večnamenski vsebnik za shranjevanje izrabljenega goriva (MPC), ki sprejme do 37 izrabljenih gorivnih elementov,
  • shranjevalni zabojnik HI-STORM FW, ki je namenjen shranjevanju in ščitenju MPC v DSB, ki je narejen iz težkega betona in kovinskega ovoja cilindrične oblike, ki omogoča hlajenje z naravnim kroženjem zraka,
  • zabojnik HI-TRAC VW, ki je namenjen premestitvi izrabljenega goriva iz zgradbe za izrabljeno gorivo v suho skladišče za izrabljeno gorivo in
  • transportni zabojnik HI-STAR 190, s katerim se bo po koncu skladiščenja izrabljeno gorivo lahko odpeljalo iz lokacije NEK, uporaben pa bo tudi v primeru transporta za potrebe inšpekcij ali popravil MPC.

Predvideno je, da se bo izrabljeno gorivo iz  SFP premestilo v DSB v 4 ločenih kampanjah. Prva kampanja bo izvedena marca 2023, ko bo 16 MPC z 592 izrabljenimi gorivnimi elementi premeščenih v DSB.

Projektno in licenčno dokumentacijo za spremembo 1217-AB-L je pripravil Holtec skupaj z NEK. Opravljen je bil celovit neodvisni strokovni pregled varnostnih in podpornih analiz, projektne in licenčne dokumentacije ter podpornih poročil. Projekt SFDS, ki je dodatna izboljšava v okviru projekta nadgradnje varnosti NEK, je pripravljen v skladu z tehničnimi specifikacijami NEK »Safety Upgrade Project Design Inputs in Interfaces«, Rev. 8, NE Krško, 2016.

Instalacija števcev porabe vode za dekontaminacijo Rx bazena

Nuklearna elektrarna Krško

23. 10. 2022

1

Nadzor dodajanja vode v primarni hladilni sistem pri dekontaminaciji reaktorskega (Rx) bazena.

Postavitev, detekcija, signalizacija puščanja in odstranitev tesnilnega pokrova reaktorja

Nuklearna elektrarna Krško

17. 10. 2022

1

Možnost izvajanja del na primarnem sistemu pri različnih nivojih reaktorske hladila, ko je reaktorski (Rx) bazen napolnjen z vodo.

SA header posodobitev tlačne regulacije

Nuklearna elektrarna Krško

17. 10. 2022

1

Zagotovitev redundance virov pare za sistem pomožne pare (SA).

Vgradnja etalonov S235-JR2 v TU141TNK-001 v OL33

Nuklearna elektrarna Krško

16. 10. 2022

1

Ugotavljanje vpliva dejanskih pogojev rezervoarja na nezaščiteno površino osnovnega materiala rezervoarja.