GOV.SI

Dolgotrajna oskrba

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Dolgotrajna oskrba je eno izmed področij, ki v okviru socialnih politik gospodarsko razvitih držav v zadnjih letih zavzema vse vidnejše mesto. Razlog je predvsem v staranju prebivalstva in v naraščajočem deležu starejše populacije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju. Naša prioriteta je zato priprava sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe, ki vključujejo tudi pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Namen sistemske ureditve je, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih pravic, ki bodo v višjem deležu financirane iz javnih sredstev.

Kaj je dolgotrajna oskrba

Dolgotrajna oskrba je sistem storitev in ukrepov, namenjenih  osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji

Ključna izziva dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji sta dva – razdrobljenost in nepreglednost storitev v različnih pravnih predpisih ter različni viri financiranja. Trenutno nimamo enotno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe. Različne storitve in prejemki so zagotovljeni v okviru sistemov zdravstvenega in socialnega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sistemske skrbi za najtežje invalide, vojne invalide ter vojne veterane. Upravičenci lahko izbirajo med storitvami v domačem okolju ali v institucionalnih oblikah oziroma lahko dobijo tudi denarne prejemke, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter dodatek za tujo nego in pomoč.

Storitve in prejemki se delno financirajo iz prispevkov za socialno zavarovanje, delno pa iz davkov. Poleg tega se za (do)plačevanje socialnovarstvenih storitev zagotavljajo zasebna sredstva uporabnikov ter sredstva njihovih svojcev in lokalnih skupnosti.

V preteklosti se je krepilo predvsem institucionalne oblike, mnogo manj pa vlagalo v razvoj storitev v skupnosti oziroma storitev na domu upravičenca.

Sistemska ureditev področja dolgotrajne oskrbe

Slovenija postaja starajoča se družba. Danes je v Sloveniji 19,7 % oseb starejših od 65 let in projekcije napovedujejo, da bo leta 2050 delež te populacije 30 %. Delež starejših od 80 let se bo s 5 % v letu 2016 do leta 2050 povečal na 11,4 %. S staranjem se verjetnost potrebe po dolgotrajni oskrbi povečuje. Vzporedno se povečujejo tako javni kot zasebni izdatki za plačilo pravic in storitev na tem področju.

Za zagotovitev dolgoročno vzdržnega sistema, ki bo ustrezno odgovarjal na potrebe upravičencev, potrebujemo novo sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe.

Predlogi sistemskih ukrepov na področju dolgotrajne oskrbe gredo v smeri:

  • vzpostavitve enotne vstopne točke z namenom, da se čim bolj centralizira informacije s področja zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter postopke za upravičence naredi čim preprostejše,
  • uvedbe enotne ocene upravičenosti z namenom, da se poenoti način ocenjevanja in da posledično upravičenci s primerljivimi potrebami dostopajo do primerljivih pravic,
  • uvedbe novih storitev zato, da bi upravičenci v vseh okoljih – tako na domu kot v instituciji – lahko dostopali do primerljivih storitev in da se zagotovi tudi storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter storitve e-oskrbe,
  • vzpostavitve učinkovitega nadzora kakovosti in varnosti storitev,
  • višjega deleža sofinanciranja pravic na področju dolgotrajne oskrbe iz javnih sredstev, kar bi pomenilo, da posameznik za potrebne storitve plača manj, načrtovano pa je tudi zmanjšanje finančnih obremenitev za lokalne skupnosti.

Ministrstvo za zdravje je v letu 2017 prevzelo nalogo priprave predloga sistemskega zakona, ki bo enotno uredil področje dolgotrajne oskrbe. V skladu s sprejetim Normativnim delovnim programom Vlade RS za leto 2019 bo Zakon o dolgotrajni oskrbi vladi predložen novembra 2019.

Pilotni projekti na področju dolgotrajne oskrbe

S projektom »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, testiramo nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe, starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Projekt uvaja enotno vstopno točko, novo lestvico za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in nove storitve. Nove storitve bodo združevale zdravstvene in socialne storitve – tudi storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti ter storitve e-oskrbe.

Projekt, ki je sofinanciran iz kohezijskih sredstev, poteka v treh pilotnih okoljih: Celju, Krškem in Dravogradu.