Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Izvajanje določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

  Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih vodijo upravne in druge postopke upravni organi, drugi državni organi, občine in nosilci javnih pooblastil. Dne 28. 4. 2020 je Državni zbor sprejel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.
  S tem zakonom in njegovimi spremembami ter dopolnitvami se vzpostavljajo začasni ukrepi (za čas veljavnosti zakona, najkasneje do 1. 7. 2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.

 • Priprava načrta upravljanja voda na vodnih območjih Donave ter Jadranskega morja 2022 – 2027

  Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obvešča vse zainteresirane javnosti o pripravi Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje od 2022 – 2027 in Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje od 2022 – 2027 (NUV III). Predloge in pobude lahko posredujete preko e-pošte: gp.mop@gov.si ali po pošti na naslov ministrstva.

 • Svetovni dan Zemlje

  Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila vse od leta 1970. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo, in kjer je ozaveščanje o pomenu zdravega okolja v tem času, še posebej pomembno.

 • Načrt razvojnih programov 2020–2023

  Na odboru za gospodarstvo je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila tri nove projekte, in sicer Zapornici Ambrožev trg in Gruberjev kanal, Sanacija hudournika Reka in Ureditev vodotoka Ligojščica v Horjulu.

 • Drča v Ločici urejena

  Obnova drče v Ločici, ki se je pričela februarja, je danes zaključena. Dela so vključevala sanacijo in utrditev temelja vtočnega pragu in brežin, rekonstrukcijo celotne površine drče in izvedbo zaključnega praga. Slednji je bil usklajen z lokalno ribiško družino in tako je zdaj primeren za prehod živih organizmov. DRSV je izvedla tudi čiščenje prodišča na levi brežini nad drčo in odstranila zarast in naplavine, saj se je nad drčo ustvarilo obsežno prodišče, ki se je močno zaraslo, zarast pa je posegala v pretočni profil vodotoka.

 • Določen upravljavec nepremičnine priobalnega zemljišča Gradaščice

  Vlada je za upravljavca nepremičnine s parc. št. 2123/10 k.o.1982 - Šujica določila Direkcijo Republike Slovenije za vode. Direkcija Republike Slovenije za vode pa je na podlagi izdane Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec pričela s pridobivanjem pravice graditi.

 • Izvajanje določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

  Dne 29.3.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih upravni organi vodijo upravne in druge postopke. Direkcija Republike Slovenije za vode je zato ukrepe iz tega zakona uvedla tudi v upravne postopke iz njene dejavnosti.

 • Poziv uporabnikom storitev Direkcije RS za vode

  Uporabnike storitev Direkcije za vode naprošamo, da zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom COVID-19 OMEJIJO NEPOSREDNE STIKE Z USLUŽBENCI DRSV.
  Svetujemo, da se namesto osebnih stikov uporabljajo telefonske ali elektronske poti do informacij:
  - telefon: 01 478 31 00
  - E naslov: gp.drsv@gov.si.

 • Svetovni dan voda v luči podnebnih sprememb

  Po tem, ko je Direkcija RS za vode lani prvič organizirala tako imenovani Dan odprtih vrat ob Svetovnem dnevu voda in zainteresirani javnosti predstavila vodne ureditve v Občinah: Črna na Koroškem, Piran, Turnišče, Braslovče, Nova, Gorica, Šentrupert, Dol pri Ljubljani in Jesenice, smo letos, zaradi aktualnih razmer, Dan odprtih vrat prestavili na čas, ko bo to mogoče izpeljati.

 • Imenovanje v. d. direktorja Direkcije RS za vode

  Vlada Republike Slovenije je z 21. 3. 2020 imenovala Romana Kramerja za vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode, Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Jernejev kanal

  Danes se je vodstvo Direkcije RS za vode (DRSV) sestalo z vodstvom Občine Piran in Javnega podjetja okolje Piran d.o.o. z namenom ugotovitve stališča Občine do vprašanja Jernejevega kanala in priprave načrta aktivnosti z namenom ureditve stanja na tem območju.

 • Predstavitev 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« na Zalem Logu

  27. februarja 2020 je DRSV skupaj z občino Železniki in projektantom ureditev v DPN predstavila 2. fazo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Predstavitev je bila v dvorani Kulturnega doma na Zalem Logu.

 • Vsealpska konferenca

  V Franciji je februarja potekala konferenca Alpske konvencije Vodni viri in alpske reke: prilagajanje na izzive podnebnih sprememb. Konference se je udeležilo preko 100 udeležencev iz šestih držav.

 • DRSV na strokovnem srečanju projekta Danube Floodplain

  Predstavniki Direkcije RS za vode so se udeležili strokovnega srečanja v okviru mednarodnega projekta Danube Floodplain, ki je potekalo 18. in 19. februarja 2020. Srečanje je gostilo zgodovinsko mesto Banska Štiavnica v osrednji Slovaški, znano zaradi umestitve na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Glavna tema srečanja je bilo vrednotenje razlivnih površin vzdolž Donave in pritokov z vidika ustreznosti za zaščito in obnovo.

 • Zapornica pri Pikoludu

  Suhi zadrževalnik Pikolud na potoku Koren je objekt vodne infrastrukture v lasti RS in v upravljanju Direkcije RS za vode. Objekt je bil zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (po hudih poplavah, ki so prizadele Novo Gorico in Gorico) z namenom zadrževanja poplavnega vala potoka Koren in s tem varovanja južnega dela Nove Gorice in dela Gorice pred poplavami. Občina je te dni postavila zapornico in s tem sprostila manipulativni plato za nemoteno vzdrževanje objekta vodne infrastrukture, ki je namenjen varovanju pred poplavami.

 • Podpisana pogodba za ureditev struge Sevnična

  Z današnjim podpisom pogodbe med Direkcijo RS za vode, Občino Sevnica in na razpisu izbranim izvajalcem RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica so stekli postopki za ureditev struge Sevnična. Gre za levi pritok Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanemu središču Sevnice v k.o. Šmarje, in ima hudourniški značaj.

 • Nadaljevanje pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

  Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki je bila 26. oktobra 2018 zaradi neugodnih hidroloških razmer (prenizki pretoki Mure in posledično tudi v potoku) in ugotovitev o stanju na terenu začasno prekinjena, se bo nadaljevala v sredo, 19. februarja 2020.

 • Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah

  Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot in Skupina za Dravo sta organizirali 2. strokovni posvet z naslovom »DRAVA KOT PRILOŽNOST«. Cilj dogodka je bila razprava o možnostih in izzivih oživitve plovbe po reki Dravi v Sloveniji z namenom, da bi tovrstne aktivnosti povezali v celostno turistično ponudbo ob reki Dravi kot nadgradnjo doživetij ob Dravski kolesarski poti. Na posvetu je s predstavitvijo Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah sodelovala tudi Direkcija RS za vode.

 • Večnamenska raba zadrževalnikov

  Državni svet Republike Slovenije, Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so v Ljubljani gostili posvet Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Na posvetu je s prispevkom Večnamenska raba zadrževalnikov v Sloveniji sodelovala tudi Direkcija za vode.

 • Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja

  Do roka za oddajo ponudb za izdelavo Primerjalne študije variant v okviru projekta Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja, smo prejeli dve ponudbi. Sledi postopek pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire izvajalca v skladu z roki, kot jih določa ZJN-3.