Skoči do osrednje vsebine

Odstranjevanje odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

V letu 2023 smo izvajali popis lokacij najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda. Na podlagi izvedenih popisov smo odstranili odpadke na vodotokih sektorja območja (SO) jadranskih rek z morjem in SO spodnja Sava.

Lokacije odstranjevanja odpadkov smo določili na podlagi kriterijev, kot so dostopnost, tip in količina odpadkov, prisotnost referenčnih odsekov, vodovarstvenih območij, poplavnih in erozijskih območij ter naravne ohranjenosti vodotokov. Prednost so imeli povirni deli in vodovarstvena območja.

Na SO jadranskih rek z morjem smo konec leta 2023 na območju Slovenske Istre z brežin in struge potoka v Bertokih, potoka v Šalari, vodotokov Medjanščice ter reke Rižane odstranili 1.215 ton odpadkov (gradbeni, kosovni, mešani in drugi odpadki).

V začetku letošnjega leta smo na območju SO spodnja Sava odstranjevali odpadke z brežin in struge potoka Bistrica, Belskega potoka ter z vodovarstvenega območja vodotoka Radeščice. Z brežin potoka Bistrice in Belskega potoka je bilo odstranjenih 95 ton odpadkov (gradbeni, kosovni in drugi odpadki), iz več kraških jam in brezen na vodovarstvenem območju Radeščice pa približno 7 ton odpadkov.

Odstranjeni odpadki so bili odpeljani na ustrezno deponijo, lokacije odstranitve pa so bile humuzirane in zatravljene. Skupna vrednost odstranjevanja odpadkov vključno z deponiranjem in sanacijo brežin je bila 173.000,00 EUR.

V letu 2024 bomo nadaljevali s popisovanjem in odstranjevanjem odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda na vseh sektorjih območij po Sloveniji.