Skoči do osrednje vsebine

Srečanje visokih predstavnikov za nasledstvo 13. novembra v Zagrebu

Danes je v Zagrebu potekala 5. seja Stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov za nasledstvo držav naslednic SFRJ. Od zadnjega sestanka visokih predstavnikov za nasledstvo (11. in 12. novembra 2015 v Sarajevu) so minila skoraj natanko štiri leta. Slovenska delegacija pod vodstvom visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo mag. Mateja Vraničar Erman se je zavzela za dosledno in učinkovito implementacijo Sporazuma o vprašanjih nasledstva s strani vseh držav, za izpolnitev obveznosti iz sporazuma v dobri veri in za nadaljevanje neprekinjenega dialoga med visokimi predstavniki za nasledstvo.

Visoki predstavniki za nasledstvo držav naslednic SFRJ

Namen sestanka v Zagrebu, ki ga je sklicala hrvaška visoka predstavnica za nasledstvo Andreja Metelko-Zgombić, je bil pregledati stanje pri izvajanju Sporazuma o vprašanjih nasledstva, predvsem vprašanja, pri katerih je prišlo do napredka, in tista, ki so še vedno odprta. Visoki predstavniki so razpravljali o vseh prilogah sporazuma in se strinjali, da je neprekinjeno nadaljevanje dela v skupnih odborih za posamezne priloge nujno potrebno.

Glede priloge A, ki obravnava premično in nepremično premoženje federacije, je slovenska visoka predstavnica izpostavila, da si bo Slovenija prizadevala še v letošnjem letu organizirati drugi sestanek skupnega odbora držav naslednic za omenjeno prilogo. Pri prilogi B, ki se nanaša na nepremičnine diplomatsko-konzularnih predstavništev SFRJ, je slovenska delegacija poudarila pomen dokončanja skupnih prodaj diplomatskih nepremičnin SFRJ v New Yorku in Bernu ter potrebo po fleksibilnem pristopu z namenom dokončanja procesa razdelitve še preostalih diplomatskih nepremičnin.

V zvezi s Prilogo C  - o finančnih sredstvih in obveznostih držav naslednic - se je slovenska delegacija, v kateri je bila tudi direktorica Sklada Republike Slovenije za nasledstvo in predsedujoča Odboru za finančna sredstva in obveznosti Metka Prevc, zavzela za nadaljevanje pogajanj o razdelitvi jamstev za stare devizne vloge SFRJ med državami naslednicami.

Glede Priloge D, ki obravnava arhive, je slovenska delegacija opozorila, da je treba vse arhive, ki predstavljajo skupno arhivsko gradivo vseh držav naslednic, prevzeti v Arhiv Jugoslavije, ter do njih omogočiti prost in neoviran dostop. Prav tako se zavzela za vračanje arhivskega gradiva v skladu z načelom provenience. Posebno pozornost je slovenska delegacija namenila vprašanju digitalizacije gradiv Arhiva Jugoslavije in predlagala angažiranje vseh držav naslednic pri pridobivanju sredstev iz mednarodnih finančnih virov za ta namen, kar so podprle tudi druge države naslednice.

V zvezi z izvajanjem Priloge G (zasebno premoženje in pridobljene pravice) je delegacija poudarila, da so določbe Sporazuma o vprašanjih nasledstva v tem delu neposredno uporabljive in da so pravnim in fizičnim osebam iz držav naslednic nekdanje SFRJ v Sloveniji  priznane lastninska in druge stvarnopravne pravice na premičnem in nepremičnem premoženju.

Na srečanju v Zagrebu se je nadaljevala tudi razprava o t. i. mešanih bankah v tujini. V razpravi je slovenska delegacija poudarila pomen razkritja vseh relevantnih informacij in se zavzela za neoviran dostop do arhivov narodne banke nekdanje SFRJ.

Slovenska delegacija je na sestanku podprla tudi predlog Srbije, da se v okviru priloge F razpravlja o vprašanju vojnih grobišč SFRJ v tujini in se zavezala, da bo drugim državam naslednicam poslala podatke o grobiščih v tujini, s katerimi razpolaga. Strinjala se je tudi, da se zainteresirane države naslednice dogovorijo o ureditvi in vzdrževanju teh obeležij. Glede Beneškega paviljona, ki po mnenju slovenske delegacije predstavlja premoženje SFRJ v tujini, je predlagala dogovor o ureditvi lastniško-pravnih razmerij v skladu z načeli priloge F in pozvala k dogovoru o možnosti uporabe vseh držav naslednic. Dogovorjeno je bilo, da se bo o tem vprašanju nadaljevala razprava na naslednji seji stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov za nasledstvo.   

Današnje srečanje visokih predstavnikov za nasledstvo v Zagrebu je potrdilo zavezo vseh petih držav naslednic, ki so 29. junija 2001 na Dunaju podpisale Sporazum o vprašanjih nasledstva, da je v duhu bližajoče se 20. obletnice podpisa nujno nadaljevati z učinkovitim  uresničevanjem sporazuma in s tem z izpolnjevanjem mednarodno pravnih zavez. V skladu z načelom rotacije bo naslednji sestanek stalnega skupnega odbora sklicala Severna Makedonija najpozneje do konca junija 2020.

Več o Nasledstvu SFRJ na vladni spletni strani.