Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.3. Predlog odloka o razglasitvi Arheološkega najdišča Gradišče nad Bašljem za kulturni spomenik državnega pomena, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.9. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 01406-1/2019 z dne 22. 5. 2019 za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.10. Izhodišča za pogajanja o normativnem delu Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, poročevalec: Karl Erjavec   

1.11. Predlog nadaljnje izvedbe posebnega projekta »Odprava zaostankov pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.12. Informacija o možnosti izgradnje nacionalnega laboratorija za izvajanje meritev neželenega elektromagnetnega sevanja v komunikacijsko informacijskih sistemih, ki obravnavajo tajne podatke, poročevalec: Igor Eršte    

1.14. Poročilo o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2018, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.15. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na vzpetini Cerje 21. in 22. avgusta 2019, poročevalec: Karl Erjavec   

1.16. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v letu 2018, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.17. Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.18. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku, poročevalka: Andreja Katič  

1.19. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku, poročevalka: Andreja Katič   

1.20. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena in drugega ostavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, poročevalec: Aleš Šabeder

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru za izvajanje Sporazuma, ustanovljenem na podlagi člena 18 Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora za izvajanje Sporazuma, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec 

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču o trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 2. decembra 2019 v Bruslju, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 4. decembra 2019 v Bruslju, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 3. decembra 2019 v Bruslju, poročevalec: Rudi Medved

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 5. decembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.29. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 14. zasedanju ministrov za zunanje zadeve ASEM 15. in 16. decembra 2019 v Madridu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.30. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Urbana Krajcarja na sestanku »Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv enakosti spolov na gospodarstvo EU« 3. in 4. decembra 2019 v Stockholmu, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.31. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.32. Pobuda za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri zagotavljanju notranje varnosti v policiji, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.33. Predlog prispevka Republike Slovenije Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za nujno humanitarno pomoč beguncem na zahodnobalkanski poti, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.34. Predlog prispevka Republike Slovenije v Krizni skrbniški sklad za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za neregularne migracije in razseljene osebe v Afriki v podporo državam G5 Sahel za Skupine za hitro odzivanje – nadzor in posredovanje v Sahelu, poročevalec: Karl Erjavec

1.35. Informacija o prostovoljnem prispevku za aktivnosti Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Oddelka za zdravstvo in Sekretariata na področju zdravstva, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.37. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 26. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 5. in 6. decembra 2019 v Bratislavi, poročevalec: dr. Miroslav Cerar   

1.38. Izhodišča za sodelovanje delegacije Republike Slovenije na drugem zasedanju Skupnega odbora za premično in nepremično premoženje (Priloga A Sporazuma o vprašanjih nasledstva) 3. decembra 2019 v Cerkljah na Gorenjskem, Grad Strmol, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 18. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča od 2. do 7. decembra 2019 v Haagu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.40. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na sedežu OECD v Parizu 3. in 4. decembra 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.41. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 33. Mednarodni konferenci Rdečega križa in Rdečega polmeseca od 9. do 12. decembra 2019 v Ženevi, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.42. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 13. zasedanju visokih pogodbenic Haaške konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, 8. zasedanju držav pogodbenic Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada in 14. srečanju Odbora za varstvo kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada na sedežu UNESCO od 2. do 6. decembra 2019 v Parizu, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.43. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku članov Predsedstva Bosne in Hercegovine 4. in 5. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.44. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s povečanjem števila ilegalnih migrantov znotraj Slovenije, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z izdajo dovoljenj za daljše začasno in stalno prebivanje po posameznih upravnih enotah, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z železniško povezavo Ljubljana–Divača–Koper, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s spremembo pogojev pri kreditiranju prebivalstva, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z zaposlovanjem za namene predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s sofinanciranjem občinskih investicij, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s službenimi stanovanji, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z dodatnim pogojem za uveljavljanje socialnih transferjev, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.54. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe Ministrstvu za javno upravo, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini – skrajšani postopek    Gradivo

2A. Predlog za materialno pomoč Republiki Albaniji ob potresu   

2B. Informacija o nameravanem podpisu Spremembe Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo združenih narodov o prispevanju sredstev za Začasne sile Združenih narodov v Libanonu (UNIFIL)

2C. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

2C. Skupščina SODO, d. o. o. – Predlog soglasja k pogodbam o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja in aneksom št. 1 h Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog imenovanja glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo

3.4. Predlog imenovanja članice strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

3.3. Predlog razrešitve članice strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

3.5. Predlog razrešitve in imenovanja članov uprave Ustanove – Center za evropsko prihodnost

3.6. Predlog razrešitve in imenovanja člana Komisije za pospeševanje mednarodne menjave

3.7. Predlog soglasja k odločitvi o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela članom sanacijskih uprav

3.8. Seznanitev z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah s parc. št. 570 in 569/1, obe k. o. 438 – Lešje

3.9. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic v zvezi s pobudo glede domnevne spornosti Uredbe o koncesiji za graditev žičnice med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici

3.10. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3.11. Predlog določitve skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

4.2. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

4.3. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

4.4. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

4.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

4.6. Predlog imenovanja generalne direktorice Agencije Republike Slovenije za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, poročevalec: Simon Zajc

4.7. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, poročevalec: mag. Zoran Poznič

4.8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, poročevalec: Zdravko Počivalšek

4.9. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

4.10. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije, poročevalec: Simon Zajc

4.11. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož, poročevalec: Aleš Šabeder

4.12. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, poročevalec: Aleš Šabeder

4.13. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi odborov kot delovnih skupin Vlade Republike Slovenije in imenovanju njihovih članov, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

Iskalnik