Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Predlog stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v pravosodju, poročevalka: Andreja Katič

1.5. Poročilo o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.6. Predlog mnenja o oceni ustavnosti 107. in 149. do 152. člena Poslovnika državnega zbora ter četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku, poročevalka: Andreja Katič

1.7. Predlog mnenja o začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije ter ustavna pritožba pritožnika zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011300 z dne 26. 7. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 6. člena ter točke (d) prvega odstavka 12. člena Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in prvega in drugega odstavka 3. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, poročevalec: Simon Zajc

1.9. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011305 z dne 26. 7. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz sedmega odstavka 5. člena Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji, poročevalec: Rudi Medved

1.10. Informacija o Evropskih partnerstvih v 9. okvirnem programu za raziskave in inovacije 2021–2027 (Obzorje Evropa), poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 28. in 29. novembra 2019 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 2. in 3. decembra 2019 v Bruslju, poročevalka: Andreja Katič   

1.13. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 25. novembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.14. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Izbor mednarodnih sodnikov, notranji in mednarodni postopek, ter vloga neodvisnih svetovalnih teles, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.16. Informacija o udeležbi ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na 10. jubilejnem zasedanju Globalnega foruma OECD za preglednost in izmenjavo informacij za davčne namene, 26. novembra 2019 v Parizu, Francija, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 3. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru (MC COP-3) od 24. do 29. novembra 2019 v Ženevi, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.18. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča z delegacijo na ministrskem forumu 17+1 od 24. do 26. novembra 2019 v Skopju, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.19. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na ministrskem srečanju v okviru predsedovanja Francije Odboru ministrov Sveta Evrope 26. novembra 2019 v Parizu, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.20. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 4. regionalnem forumu mladih voditeljev 23. novembra 2019 v Novem Sadu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.21. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika, poročevalka: Andreja Katič

1.22. Predlog mnenja o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije za takojšnje prenehanje sodelovanja Republike Slovenije v vojni v Afganistanu, poročevalec: Karl Erjavec

1.23. Predlog opredelitve do Sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, sprejetih ob obravnavi »Problematika institucionalnega varstva starejših oseb v Republiki Sloveniji s poudarkom na pomanjkanju kadrov, prostorskih kapacitet ter finančnih sredstev, posebej v oddelkih za osebe z demenco«, poročevalec: Aleš Šabeder

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s pripravo in vložitvijo Zakona o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, poročevalec: Simon Zajc

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z uporabo delovnega prava v primeru poslanskega mandata, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s premično kulturno dediščino, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stroški dela, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s podporo nelegitimni, s korupcijo prežeti Vladi Republike Severne Makedonije, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi iz prava EU, poročevalec: Rado Fele    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za sistemsko rešitev problematike starajočega se prebivalstva in zagotovitev ustreznega vira sredstev za financiranje programov in izgradnjo ustreznih nastanitvenih zmogljivosti za osebe z demenco, poročevalec: Aleš Šabeder  

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – prva obravnava    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog sklenitve pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorice Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

3.2. Poročilo o realizaciji zaposlitev na podlagi povečanja dovoljenega števila zaposlenih v Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) organov državne uprave za leto 2019 po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019

3.3. Predlog sklepa, s katerim se zavrže predlog za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor po nadzorstveni pravici

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog imenovanja članov sveta Geodetskega inštituta Slovenije, poročevalec: Simon Zajc

4.2. Predlog razrešitve in imenovanja članice Sveta Gimnazija Ptuj, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

4.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za večletni finančni okvir Evropske unije po letu 2020, poročevalka: Janja Zorman Macura

4.4. Predlog imenovanja članov Sekretariata Sveta za nacionalno varnost, poročevalka: Janja Zorman Macura

4.6. Predlog sklepa o razrešitvi nacionalnega koordinatorja za boj proti terorizmu, poročevalec: Stojan Tramte

4.7. Predlog sklepa o imenovanju nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, poročevalec: Stojan Tramte

4.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, poročevalka: mag. Alenka Bratušek