Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 46. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

2. Predlog operativnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka, Poročevalec: Simon Zajc

3. Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje 2019–2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2018–maj 2019 s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave,Poročevalec: Simon Zajc

5. Poročilo o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Poročilo o izvedenih ukrepih v obdobju 2016–2018 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (''Les je lep''), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog za uvrstitev štirih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

7A. Predlog za uvrstitev projekta 2330-19-0023 Pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu 2019 v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 2550-17-0022 Naložbe v večjo energijsko učinkovitost stan. stavb v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

8A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 14. in 15. oktobra 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 15. oktobra 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Izhodišča za udeležbo ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na Tatra Summitu 11. in 12. oktobra 2019 v Štrbské Plešo, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 14. do 20. oktobra 2019 v Washingtonu, D.C., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13B. Izhodišča za udeležbo Marka Mavra, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, na sestanku »Globalno onesnaževanje s plastiko – poti naproti mednarodni konvenciji«15. oktobra 2019 v Berlinu, Poročevalec: Simon Zajc

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Vodnem vrhu ''Preprečimo vodne krize'' od 15. do 17. oktobra 2019 v Budimpešti, Poročevalec: Simon Zajc

15. Predlog stališč Republike Slovenije na 54. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje od 22. do 25. oktobra 2019 v Bratislavi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s premogovnikom Velenje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z delovno nesrečo v Premogovniku Velenje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek