Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k prodaji lastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičnini s parcelno št. 1635, k. o. 1557 Stari Trg ob Kolpi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog določitve javnega zavoda Dom Tisje za dokončnega upravljavca nepremičnin stavba številka 851 del 1 in zemljišče parc. št. 1154/5 obe v k. o. 1849 Vintarjevec, (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II.  PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika pritožbe zoper odločbo Ministrstva za javno upravo št. 430-141/2019/3 z dne 15. 5. 2019, Poročevalec: Rudi Medved

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog določitve dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorico Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za meseca april in maj 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

5. Predlog soglasja k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela namestnika direktorice Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, za meseca april in maj 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: Andreja Katič

7. Predlog imenovanja direktorice Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

9. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Slovenskega inštituta za standardizacijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnega člana predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13. Predlog razrešitve in imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

14. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

16. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju Meddržavne slovensko - avstrijske komisije za cestni predor Karavanke, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16A. Predlog Sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine za koordiniranje repatriacije Slovencev iz Venezuele, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

17. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

18. Predlog Sklepa o zavrnitvi vloge za izplačilo odpravnine ob upokojitvi, Poročevalka: Andreja Katič

19. Predlog za spremembo Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 - Ministrstvo za pravosodje, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za zunanje zadeve, Poročevalec: Rudi Medved

Iskalnik