Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-35/2015 z dne 15. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.3. Informacija o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije za obdobje 2016–2018, poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo

1.4. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.5. Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.6. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah v letu 2018 in načrtih prihodnjega sodelovanja, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za sanitarne in fitosanitarne zadeve, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.8. Informacija o pripravi Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti za obdobje 2021–2027, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.9. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s padali z velikih višin in višin (VHA/HA) v Republiki Sloveniji in nota o pristopu ministra za obrambo Francoske republike k tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Kraljevine Belgije o izvedbi skokov s padali z velikih višin in višin (VHA/HA) v Republiki Sloveniji, poročevalec: Karl Erjavec

1.10. Izhodišča za 74. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) 17. septembra 2019, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na tretjem izrednem kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne zveze 24. in 25. septembra 2019 v Ženevi, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Informacija o Blejskem strateškem forumu (Bled Strategic Forum – BSF) v letu 2019, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.13. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na slovesnosti ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne 1. septembra 2019 v Varšavi, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.14. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 4. septembra 2019 v Šibeniku, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.15. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, poročevalka: Andreja Katič   

1.16. Predlog odgovora na sklepe Državnega sveta k Problematiki oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija – iztirjenja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v Mestni občini Koper, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s financiranjem društev na področjih mednarodne zaščite in migracij, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z valutami v slovenskih predpisih, poročevalec: Rado Fele    Gradivo

1.19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s člankom v časopisu Večer o propadanju letalske dejavnosti, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.20. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z albanizacijo Velenja, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.21. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ugotavljanjem zadostnih sredstev, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede umestitve geotermalne energije v nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021–2030 in ureditve zakonodajnega okvira, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu – prva obravnava    Gradivo

2A. Predlog uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem    Gradivo

2B. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov    Gradivo

2C. Predlog sklepa o začetku postopka repatriacije Slovencev iz Bolivarske republike Venezuele

2Č. Predlog mnenja o pobudi družbe Aeon nepremičnine, d .o. o., in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. člena in tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju in o njihovem predlogu za zadržanje izvrševanja njegovih določb  

2D. Predlog mnenja o pobudi družbe Cadea, d. o. o., Planina, in ostalih za oceno ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15. člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah 

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog imenovanja direktorice Javnega zavoda Krajinski park Goričko

3.2. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Inštituta za novejšo zgodovino

3.3. Predlog imenovanja članic Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja

3.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Slovenskega inštituta za standardizacijo

3.5. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnega člana predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica

3.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

3.7. Predlog razrešitve in imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

3.8. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut

3.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor Karavanke

3.10. Predlog sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine za koordiniranje repatriacije Slovencev iz Venezuele

3.11. Predlog določitve dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorico Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za meseca april in maj 2019

3.12. Predlog soglasja k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela namestnika direktorice Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za meseca april in maj 2019

3.13. Predlog sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika pritožbe zoper odločbo Ministrstva za javno upravo št. 430-141/2019/3 z dne 15. 5. 2019

3.14. Predlog soglasja k prodaji lastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičnini s parcelno št. 1635, k. o. 1557 Stari Trg ob Kolpi

3.15. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4.2. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: Karl Erjavec

4.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: Karl Erjavec

4.5. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: Karl Erjavec

4.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: Karl Erjavec

4.7. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo, poročevalec: Aleš Šabeder

4.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, poročevalec: Aleš Šabeder

4.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica, poročevalec: Aleš Šabeder

4.10. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Šole za ravnatelje, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

4.11. Predlog razrešitve in imenovanja članov Nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4.12. Predlog mnenja o podelitvi državnega odlikovanja Republike Estonije z nazivom Red verige križa Terre Mariane predsedniku Republike Slovenije, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

Iskalnik