Skoči do osrednje vsebine

91. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe novel zakonov o varstvu javnega reda in miru ter o nadzoru državne meje, ki bosta omogočila učinkovitejše varovanje javnega reda in miru ter učinkovitejše delo policije oziroma vodenje prekrškovnih postopkov, ki so povezani z zagotavljanem varnosti tako posameznikom kot skupnosti. Prav tako je sprejela mnenje glede predloga Zakona o stanovanjski jamstveni shemi.

Vlada sprejela spremembe zakonov zaradi delovanja t. i. vard in vaških straž

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru ter besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje in ju pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Osnovna dolžnost, naloga in poslanstvo policije je zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, zato je treba zakonsko področje nadgraditi s kaznivostjo določenih ravnanj, da bo policija lahko učinkovito izvajala svoje zakonsko določene dolžnosti oziroma nalogo varovanja državne meje.

Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije. T. i. varde in vaške straže pa napovedujejo oziroma skušajo posegati v pristojnost in naloge policije, ovirajo njeno delo, v delu javnosti pa povzročajo vznemirjenost in strah.

S predlogom sprememb Zakona o nadzoru državne meje vlada predlaga prepoved:
- vsakršnega ravnanja posameznika ali skupine, ki se z namenom nadzora državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje,
- ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.

Za to kršitev je globa za posameznika najmanj 1.000 evrov, če posameznik stori dejanje v skupini pa najmanj 1.500 evrov.

Vlada s spremembami Zakona o varstvu javnega reda in miru predlaga, da je dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, a se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja, ne štejejo za orožje, prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. Izjema velja, če se navedeni predmeti uporabljajo kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje, razkazovanje ali uporaba orožja ali predmetov iz drugega odstavka in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.

Globa za kršitev, kadar jo izvrši posameznik, je od 500 do 1.000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznik kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 evrov.

Vlada predlaga tudi nov prekršek, ki se nanaša na uporabo maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. S predlogom je določeno, da je prepovedano nošenje navedenih oblačil, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb. Omejitev ne velja, če se maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, nosi kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje oblačil ali uniform in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.

Za ta prekršek je določena globa od 500 do 1.000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznik kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 evrov.

Vse globe, ki so v zakonu še vedno navedene v tolarjih, se izrecno navajajo v evrih.

Glede na dejstvo, da so globe predpisane v razponu, se v obeh novelah tudi določa pooblastilo iz tretjega odstavka 52. člena Zakona o prekrških, ki bo prekrškovnim (nadzornim) organom omogočilo, da bodo lahko v hitrem postopku izrekli tudi globo, ki je višja od najnižje predpisane. S tem se bodo lahko v postopku o prekršku upoštevale vse okoliščine storitve konkretnega prekrška, ki so pomembne za odmero sankcije.

S predlaganimi spremembami zagotavljamo učinkovitejše varovanje javnega reda in miru ter učinkovitejše delo policije oziroma vodenje prekrškovnih postopkov, ki so neposredno povezani z zagotavljanem varnosti posameznikom in skupnosti.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Mnenje vlade do predloga Zakona o stanovanjski jamstveni shemi

Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje glede predloga Zakona o stanovanjski jamstveni shemi, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po rednem postopku vložila predloga Zakona o stanovanjski jamstveni shemi.

Vlada meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj ni skladen z ustavnim standardom določnosti in jasnosti. Poleg tega ne določa kvot, ki bi jih prejele banke ter način njihovega dodeljevanja. Po mnenju vlade manjkajo tudi kriteriji, za kakšne stanovanjske nepremičnine (velikost in vrednost) ter na katerih lokacijah se bo lahko najemalo kredite s poroštvom države.

Vlada poudarja, da predlog zakona ne ureja načina zavarovanja poroštva oziroma poplačila države za unovčeno poroštvo, določiti pa bi bilo treba tudi lastno udeležbo prosilca.

Manjkajo tudi navedbe kadrovskih in finančnih posledic za Stanovanjski sklad RS, ki bi po predlogu zakona prevzel vlogo opravljanja vrste novih poslov. Merila, pogoje in postopek za izdajo poroštva države je po mnenju vlade treba določiti v samem besedilu zakona in ne, kot je s predlogom zakona predvideno, z uredbo.

Vir: Ministrstvo za finance