Skoči do osrednje vsebine

89. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov in izdala novelo Uredbe o o varnosti igrač ter odgovorila na poslanski vprašanji.

Za ustrezno zaščito otrok določena nova mejna vrednost migracije za krom v igračah

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o varnosti igrač. Uredbo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S predlagano Uredbo o spremembah Uredbe o varnosti igrač se spreminja tisti del Uredbe o varnosti igrač, ki ureja posebne varnostne zahteve za igrače, natančneje kemijske lastnosti. Zaradi zagotovitve ustrezne zaščite otrok je Evropska komisija v skladu z navedeno direktivo pooblaščena za spreminjanje omenjene točke zaradi njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ker znanstveni dokazi kažejo na povezavo med potentnostjo kroma (VI) in rakom ustne votline, se spreminjajo veljavne mejne vrednosti migracije za krom (VI) in usklajujejo z najnovejšimi znanstvenimi podatki.

Direktiva 2009/48/ES določa mejne vrednosti migracije iz igrač ali sestavnih delov igrač za različne elemente, vključno s kromom (VI) v materialu, postrganem s površine igrač, kot so barve na igračah, trdi in mehki polimeri, les, tekstil in drugo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Stališče vlade do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov

Vlada je na dopisni seji, ki se je zaključila danes, sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede skladnosti dopolnjenega predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili. Vlada ocenjuje, da je predlagani dopolnjeni predlog proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen.

Fiskalni svet je na podlagi predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, ki mu ga je vlada posredovala konec septembra letos, sredi oktobra pripravil oceno skladnosti predloga s fiskalnimi pravili. Vlada je stališče do te ocene sprejela na četrtkovi seji.

Vlada je v začetku novembra sprejela dopolnjen predlog državnih proračunov za leti 2020 in 2021, v katerega je vključila učinke konec oktobra sprejetih sprememb zakonodaje v Državnem zboru. Na tej podlagi je Fiskalni svet pripravil novo oceno izvajanja fiskalnih pravil, ki jo je objavil v četrtek.

Fiskalni svet tudi po pregledu dopolnjenih predlogov proračunskih dokumentov ugotavlja formalno skladnost s fiskalnimi pravili, a ponovno navaja, da projekcije javnofinančnih gibanj spremljajo precejšnja tveganja, na katera je opozoril že v svoji oceni sredi oktobra.

Vlada je podrobnejša pojasnila glede nedoslednosti med napovedmi nekaterih postavk ter predlaganimi oziroma veljavnimi ukrepi podala že v svojem četrtkovem stališču do ocene Fiskalnega sveta, v katerem hkrati pojasnjuje, da ima na voljo instrumente ukrepanja, če se uresničijo tveganja, ki so sestavni del priprave vseh proračunskih dokumentov. Iz enakih razlogov zato vlada ocenjuje, da je predlagani dopolnjeni predlog državnih proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen.

Vlada pri tem poudarja, da je zaradi potencialnih tveganj predvidela odhodke državnega proračuna v letu 2020 za približno sto milijonov pod zgornjo mejo iz okvira za pripravo proračunov, kar zagotavlja izvajanje prorčuna, skladno s fiskalnimi pravili. Prav tako je bila narejena analiza občutljivosti. Vlada ponovno poudarja, da so pri pripravi projekcij napovedi odhodkov in izdatkov vedno prisotna tveganja, za pripravo boljših ocen pa je potrebno najprej pridobiti ex-post učinke zakonodaje.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede izdatkov za podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev

Vlada je sprejela odgovor na vprašanje poslanke Lidije Ivanuša v zvezi z izdatki za podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev in ga posreduje Državnemu zboru.

Vlada pojasnjuje, da financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, sekundariata zdravnikov in specializacij zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine ureja Zakon o zdravniški službi. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F) določa, da se sredstva zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, pri čemer ZZdrS-F določa postopen prenos financiranja iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja na proračun. Od vključno leta 2021 bodo vsa sredstva v celoti zagotovljena iz proračuna.

Celotni strošek financiranja navedenih vsebin je leta 2017 znašal 75,2 milijona evrov (od tega je bilo 23 milijonov evrov financiranih iz proračuna Republike Slovenije, 52,2 milijona evrov pa iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja) in leta 2018 80,7 milijona evrov (40 milijonov evrov iz proračuna Republike Slovenije in 40,7 milijona evrov iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja). Ocena celotne višine sredstev za leto 2019 je 85,5 milijona evrov in za leto 2020 91,7 milijona evrov.

Letos sprejeta novela ZZdrS-F, zaradi ugodne finančne situacije, za leto 2019 določa povišanje sredstev v proračunu Republike Slovenije za 10 milijonov evrov. V letu 2019 bo tako za ta namen v proračunu Republike Slovenije namenjenih 70 milijonov evrov, kar pomeni dodatno razbremenitev sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Poleg tega navedena novela zakona podaljšuje obdobje zagotavljanja razlike do celotne vrednosti financiranja pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 31. 12. 2020.

V okviru Podiplomskega izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev so tako zagotovljena sredstva za pripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe in pripravništvo drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev za izvajalce zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki so pooblaščeni za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij. Slednji so prejemniki sredstev, pri čemer jih ne prejmejo neposredno s proračunske postavke Ministrstva za zdravje, ampak se jim izplačujejo prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Povračilo stroškov za pripravništvo in sekundariat vključuje:

• bruto plačo in nadomestilo plače pripravnika in sekundarija na podlagi plače pripravnika in sekundarija v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami,
• povračilo za stroške regresa za letni dopust, stroškov za prehrano med delom in stroškov za prevoz na delo in iz dela v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo povračilo stroškov v dejavnosti zdravstva,
• premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini razreda po predpisani lestvici v skladu z zakonom, ki ureja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
• stroške mentorstva v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami.

Povračilo stroškov za specializacije zdravnikov pa vključuje:
• plačilo sredstev za plače in nadomestila plač ter druge obveznosti do specializanta iz naslova delovnega razmerja,
• plačilo stroškov mentorstva in koordiniranja specializacij,
• plačilo obveznih izobraževanj glede na program specializacije,
• plačilo prvega opravljanja specialističnega izpita.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada odgovarja poslanki Anji Bah Žibert v zvezi s prejemi zaposlenih v družbi 2TDK

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje, ki se nanaša na prejemke zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Poslanka Anja Bah Žibert je vlado zaprosila za podatke o prejemkih iz delovnega razmerja vseh zaposlenih v družbi 2TDK d.o.o. v mesecu septembru 2019 in primerjavo teh prejemkov s povprečjem prejemkov v panogi po standardni klasifikaciji poklicev.

V skladu Poslovnikom Državnega zbora se poslansko vprašanje lahko nanaša na področje delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne službe. Na vprašanja, ki se nanašajo izven področja njenega delovanja, vlada zato ne more odgovarjati. Vlada v svojem odgovoru tudi ne more podajati informacij oziroma razkrivati odločitev in informacij, ki sodijo v okvir poslovanja gospodarskih družb in glede katerih imajo organi poslovodenja družbe zagotovljeno avtonomijo poslovanja, in to ne glede na to, da gre za družbo v državni lasti.

Odgovore, ki se nanašajo na vprašanja, ki jih postavlja poslanka, bi bilo mogoče pridobiti kot informacijo javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, če so za posamezne podatke izpolnjeni pogoji po tem zakonu, ki kot zavezance določa tudi poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Institut poslanskega vprašanja posredovanju takšnih informacij ni namenjen. Ob tem pojasnjujemo še, da so splošne informacije o poslovanju družbe in v tem okviru tudi stroškov dela, razvidne tudi iz revidiranih letnih poročil gospodarskih družb, ki so javno objavljena. V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja so na spletni strani družbe javno objavljeni tudi prejemki članov poslovodstva in nadzornega sveta.

Plačna politika družbe je del družbine poslovne politike, za katero sta v prvi vrsti zadolžena poslovodstvo in nadzorni svet družbe. Vlada pri tem poudarja, da mora biti plačna politika družbe v skladu z investicijskim programom projekta drugi tir Divača - Koper, ki ga je vlada sprejela 24. 1. 2019. Prejemki iz delovnega razmerja načrtovanih izdatkov ne smejo preseči, kar nadzoruje tudi Projektno-finančni svet, ustanovljen pri Ministrstvu za infrastrukturo. Pri tem je treba poleg optimizacije in obvladovanja stroškov zagotavljati tudi največjo možno učinkovitost pri izvajanju projekta. Nujno je treba najti ustrezno ravnovesje med stroški za plače in potrebo po zaposlovanju visoko kvalitetnih kadrov.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo