Skoči do osrednje vsebine

Dinamika izplačevanja intervencij zbirne vloge 2023

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja se je uspešno spopadla z izzivi pri uvajanju Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Kljub pozni potrditvi ter kasnejšemu začetku vnosa zbirnih vlog je obdelala kar 54.725 vlog. Do 30. junija 2024 je izvedla vsa izplačila, kar potrjuje njeno zavezanost učinkovitemu upravljanju sredstev in podpori kmetijskemu sektorju v zahtevnih okoliščinah.

Priprave na novo kmetijsko politiko 2023-2027 so se začele že pred pandemijo covida-19, saj je bilo jasno, da bodo potrebne obsežne tehnološke posodobitve, kadrovske okrepitve in izobraževanja. Uvedba sistema za spremljanje površin je predstavljala eno ključnih novosti, ki je zahtevala vzpostavitev popolnoma nove infrastrukture. Ta proces je bil le začetek obsežnih priprav na obravnavo zahtevkov zbirne vloge za leto 2023. Razvoj je vključeval večfazno in večnivojsko testiranje aplikacij, kar je zagotovilo postavitev sistema ter njegovo zanesljivost v delovanju.

Vzporedno z razvojem informacijskih programov je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) izvajala celovito izobraževanje kmetijskih svetovalcev, ki je potekalo na dveh ravneh, in sicer v obliki tehničnega usposabljanja, ki ga je vodila Agencija, in vsebinskega izobraževanja, izvedenega v sodelovanju s strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Celovit pristop k vpeljavi novega sistema in usposabljanju ključnih deležnikov je bil bistven za učinkovito prilagajanje novim zahtevam in postopkom. Omogočil je nemoten prehod na nove procese, zagotovil ustrezno razumevanje sprememb med uporabniki ter prispeval k bolj nemotenemu izvajanju novih ukrepov kmetijske politike. S tem se je povečala operativna učinkovitost in zmanjšala možnost napak pri implementaciji, kar je ključno za zanesljivo delovanje celotnega sistema podpore kmetijstvu tudi v prihodnje.

Izobraževanja za zahtevke zbirne vloge leta 2023 so bila zaradi obsežnosti novih intervencij in posledično novih pravnih podlag razdeljena v več sklopov. Ker so se v času, ko so izobraževanja že potekala, nekatere pravne podlage še spreminjale oziroma še niso bile dokončno usklajene in pripravljene, so bila izobraževanja za nekatere intervencije izvedena celo večkrat. Izobraževanja so bila zelo intenzivna, saj je bilo treba nove vsebine predstaviti skozi nove aplikacije, ki so slonele na drugačnih pravilih kot v prejšnjem programskem obdobju. Še posebej zahteven sklop je bila grafična aplikacija, kateri je bilo namenjeno največ časa. Pri usposabljanju je bil dan poudarek tudi aplikaciji Sopotnik in sistemu za spremljanje površin.

Zbirne vloge smo vnašali od 31. marca do 10. julija 2023, kar je bilo kasneje kot običajno, zaradi že omenjenega poznega sprejemanja evropske in nacionalne zakonodaje in postavitve infrastrukture. Kljub temu je Agencija uspela obdelati 54.725 oddanih vlog. Po zaključku roka za spremembe in umike zahtevkov, 17. novembra 2023, je Agencija začela s temeljitim procesom preverjanja vseh 54.725 zbirnih vlog. Ta proces je vključeval izvedbo upravnih pregledov za preverjanje pogojev upravičenosti do plačil, pregled pravnomočnih odločb in plačilnih nalogov drugih pristojnih organov ter ugotavljanje morebitnega neizpolnjevanja pogojev upravičenosti ali zahtev pogojenosti. Po zaključku preverjanj in upoštevanju ugotovitev kontrol na kraju samem je Agencija lahko pristopila k izračunavanju zneskov po enotah za posamezne intervencije. Sistematičen pristop je zagotovil natančnost in pravilnost izračuna končnih zneskov podpore ter izvedbe postopkov za določanje upravičenosti do plačil.

Subvencijska kampanja 2023 je predstavljala poseben izziv, ki ga kljub intenzivnim pripravam ni bilo mogoče povsem predvideti. Agencija je v svojem komuniciranju z javnostjo proaktivno in transparentno napovedala časovnico predvidenih izplačil. Informacije so bile posredovane tako na spletu kot na različnih javnih predstavitvah, vključno z letnim srečanjem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in srečanji s predstavniki Javne službe kmetijskega svetovanja.

Kot ključni akter pri posredovanju aktualnih informacij v kmetijstvu in pri izplačevanju sredstev iz evropskih kmetijskih skladov je Agencija redno obveščala javnost o poteku izdajanja odločb in predvidenih izplačilih. Pri tem poudarjamo, da v celotnem procesu sodeluje več deležnikov, kar lahko občasno vpliva na časovnico izplačil. Agencija se zaveda svoje vloge pri izobraževanju o novih intervencijah in si prizadeva za čim bolj točne in ažurne informacije, hkrati pa opozarja na možnost sprememb zaradi kompleksnosti celotnega sistema.

Podobno kot v Sloveniji so tudi druge države članice EU zaradi kompleksnosti nove kmetijske politike in poznega sprejemanja zakonodaje bile primorane spremeniti časovnice pri izplačevanju sredstev zbirne vloge za leto 2023. V začetku junija so države poročale o nižjih zneskih izplačanih subvencij od prvotno načrtovanih.

Kljub izzivom je Agencija dala prednost zagotavljanju zakonitosti in pravilnosti izplačil. Z usklajenim delovanjem in intenzivnimi napori je uspela upravičencem izplačati sredstva do zastavljenega roka, 30. junija 2024. Agencija je tako med 19. decembrom 2023, ko je začela z izplačevanjem sredstev, in 28. junijem 2024 skupno izdala 118.256 odločb in izplačala 253.195.083,07 evra.

Ta dosežek odraža zavezanost Agencije k učinkovitemu upravljanju sredstev in podpori kmetijskemu sektorju, hkrati pa kaže na sposobnost prilagajanja zahtevnim okoliščinam v okviru nove skupne kmetijske politike.

Za kampanjo 2024 Agencija načrtuje, da bo izplačila intervencij nove Skupne kmetijske politike izvedla po naslednji časovnici:

  • izplačila za naravne in druge omejitve (OMD): januar 2025, 
  • neposredna plačila:
    • 80 odstotkov višine plačil: januar in februar 2025
    • končna plačila: maj in junij 2025, 
  • plačila za kmetijko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), Dobrobit živali in Ekološko kmetovanje: od maja do junija 2025.

Agencija je upravičencem za vnos zbirne vloge 2024 na voljo:

Na voljo je tudi Forum ARSKTRP in MKGP, ki ažurno odgovarja na najbolj pogoste izzive, ki se pojavljajo v okviru vsebine zbirne vloge 2024 med kmetovalci in kmetijskimi svetovalci.