Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 92. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti – skrajšani postopek, Poročevalec: Jože Novak

1A. Poročilo o izvajanju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27) v letu 2023, Poročevalec: Matjaž Han

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani, Poročevalka: Tanja Fajon

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4. Predlog opredelitve do sprejetega sklepa Državnega sveta Republike Slovenije k zaključkom posveta »Slovenska hrana v javnih zavodih«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Mateja Čalušić

5. Predlog odgovora na Mnenje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede razlogov za kasnejša izplačevanja kmetijskih podpor kot v preteklih letih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Mateja Čalušić

5A. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o Kobilarni Lipica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

5A. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o Kobilarni Lipica, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Matjaž Han

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga, storitev ali digitalne vsebine, Poročevalec: Matjaž Han

7. Predlog uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, Poročevalka: Mateja Čalušić

8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Poročevalka: Mateja Čalušić

8A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9. Predlog odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2023, Poročevalka: Mateja Čalušić

9A. Predlog sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Šmartno ob Paki, Občine Šoštanj in Mestne občine Celje, Poročevalec: Boštjan Šefic

10. Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023, Poročevalec: Matjaž Han

11. Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2023, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

12. Sedmo poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača—Koper in Odzivno poročilo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. na Sedmo poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača—Koper ter Stališča Vlade Republike Slovenije k Sedmemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača—Koper, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

13. Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalka: Petra Bezjak Cirman

14. Letno poročilo Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2023 - ARAO in predlog soglasja k porabi izkazanega dobička v letu 2023, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

15. Predlog za uvrstitev projekta 2430-24-0004 Sofinanciranje žičniških naprav 2024-2026 v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16. Predlog za uvrstitev projekta 2431-24-0024 Železniški podhod na območju Atletskega centra Ljubljana s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov, 2024–2027, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

III. ZADEVE EU

17. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o spremembi Uredbe (EU) 2023/2124 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. oktobra 2023 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), Poročevalka: Mateja Čalušić

18. Predlog stališča Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-81/24, Jenec, Poročevalec: Klemen Boštjančič

19. Poročilo o udeležbi ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška na neformalnem ministrskem srečanju Višegrajske skupine (V4) in še sedmih držav članic Evropske unije 13. in 14. maja 2024 v Pragi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19A. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo v zvezi s pristopom Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije in povezanimi pogoji ter sprejem Akcijskega načrta za izvajanje Slovenske vesoljske strategije do leta 2030, Poročevalec: Matjaž Han

20. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi narodi, ki jih zastopa Ekonomska komisija za Evropo, v zvezi z organizacijo 10. zasedanja pogodbenic Konvencije o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer, od 22. do 25. oktobra 2024 v Ljubljani, Poročevalec: Jože Novak

20A. Informacija o obisku ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča od 1. do5. junija 2024 na Japonskem, Poročevalec: dr. Igor Papič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi z zaščito pred pozebo in izplačilom škode kmetovalcem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Mateja Čalušić

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mirjam Bon Klanjšček, mag. Meire Hot, mag. Tamare Kozlovič, Andreje Živic, Uroša Brežana, Roberta Janeva, Aleksandra Prosen Kralja, dr. MatejaT. Vatovca in Feliceja Žiže v zvezi z obstoječo železniško progo Divača–Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

23. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Petra Dermola glede predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj oz. izločitve termodivizije iz skupine Holding Slovenske elektrarne in prenosa na novo družbo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič