Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 91. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v uporabi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo, Poročevalec: dr. Igor Papič

3. Predlog soglasja k uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za zemljišče parc. št. 22/2 k. o. Gradišče I, kjer bo vknjižena lastninska pravica Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Igor Papič

4. Predlog določitve javnega zavoda Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje za upravljavca nepremičnin v k. o. 1077 Celje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

5. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnine v k. o. 1321-Leskovec,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Franc Props

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

6. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo,  Ministrstvo za naravne vire in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor, ki se vodi pred Delovnim in socialnim sodišče v Ljubljani, pod opr. št.  I Pd 86/2023, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jože Novak

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, ki pod opr. št. I U 1289/2021 teče pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Luka Mesec

8. Predlog odločbe Vlade Republike Slovenije o zavrnitvi pritožbe zoper sklep Ministrstva za finance o zavrženju zahteve za izločitev uradne osebe, Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

8A. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije ministru za finance za podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Poročevalec: Klemen Boštjančič

9. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Nacionalnega inštituta za biologijo, namestniku direktorice in pomočnici direktorice iz naslova izvajanja javne službe za leto 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetni klinični center Maribor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za logistiko v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar

12. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar

12A. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

12B. Predlog imenovanja direktorja Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Poročevalec: Klemen Boštjančič

13. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

14. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

15A. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnika zavarovancev v svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

16. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Darjo Felda

17. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, Poročevalec: Luka Mesec

18. Predlog ustanovitve Medresorske delovne skupine za pripravo ocene varnostnih tveganj v mobilnih omrežjih 5G in omrežjih kasnejših generacij, Poročevalec: dr. Uroš Svete

19. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Poročevalka: Tanja Fajon