Skoči do osrednje vsebine

Začasno spremenjen prometni režim zaradi ureditve Šmarske in Istrske ceste v Kopru

V torek, 28. maja 2024, je predviden pričetek gradbenih del na Šmarski cesti v Kopru.

Izvedba del bo potekala v treh fazah, ki bodo izvedene predvidoma do konca letošnjega junija. Gradbišče bo organizirano na način, da bodo prometne razmere na glavnih prometnih smereh kar najmanj ovirane. Dostop do gradbišča bo zagotovljen po Istrski cesti. Obvoz bo urejen zgolj za pešce in kolesarje. Gre za začasno rešitev oziroma predfazo končne rešitve celovite preureditve krožišča.

  • Faza 0 predstavlja fazo pripravljalnih del. V tej fazi bodo izvedena vsa geodetska dela (zakoličbe), čiščenje terena, predhodne prestavitve ali zaščite komunalnih vodov, ureditve gradbišča ter odstranitev obstoječega montažnega robnika na Šmarski cesti ter odstranitev vertikalne signalizacije v otoku…
  • V 1. fazi je predvidena večina oziroma glavnina gradbenih del. Vsa dela bodo potekala tako, da bo čim manj negativnih vplivov na odvijanje prometa. Prometni pas na Šmarski cesti v smeri hitre ceste bo prestavljen proti sredini ceste in ustrezno označen z začasno horizontalno signalizacijo. V nasprotni smeri bo promet potekal po obstoječem pasu.

Prehod pešcev in kolesarjev bo preko gradbišča onemogočen. Obvoz za pešce bo urejen po pločniku ob Šmarski cesti, na nasprotni strani gradbišča. Obvoz za kolesarje bo potekal ločeno, in sicer po Istrski cesti do Ulice 15. maja in nadalje po Cesti na Markovec nazaj do Šmarske ceste.

  • V 2. fazi bo potekala ureditev prometnih otokov na krakih krožišča na Šmarski cesti in Istrski cesti (V krak) ter postavitev ustrezne vertikalne in horizontalne signalizacije.

V sklopu gradbenih del je predvidena dograditev krožnega dela med uvozom Šmarske ceste in Istrske ceste; vzpostavi se dodaten vozni pas širine, ki sledi potrebam za prevoznost merodajnega vozila vlačilca. Dograditev asfaltnih površin sledi prečnim sklonom obstoječih asfaltnih površin. Asfaltni del dograditve se zaključi z dvignjenim robnikom. Pločnik se ob krožnem delu ne nadomešča.

Na Šmarski cesti bo na območju posega urejen dodaten uvozni pas v krožno križišče (dvopasovni uvoz), ki bo omogočal povečanje pretočnosti. Dograditev asfaltnih površin bo sledila prečnim sklonom obstoječih asfaltnih površin. Širine uvoznih in izvoznih pasov so oblikovane tako, da se zagotavlja prevoznost merodajnim vozilom. Zaradi prehoda za pešce in kolesarje se med vsemi voznimi pasovi z montažnimi elementi uredijo prometni otoki, ki so na območju prečkanja pešcev široki minimalno 2 metra. Površine za pešce in kolesarje bodo ob Šmarski cesti urejene v gabaritih, ki so enaki obstoječim oz. neposredno do zidu ob zelenici podjetja Vinakoper.

Na Istrski cesti (Z krak) bo ohranjeno obstoječe stanje, posegi na tem kraku niso predvideni.

Na Istrski cesti (V krak - priključek Istrske ceste) bo na območju priključka na krožno križišče potekala širitev oz. celovita preureditev novih uvozov in izvozov ter gradnja sredinskega ločilnega otoka. Radiji oziroma oblika novih robov uvozov/izvozov pa sledijo gabaritom prevoznosti merodajnih vozil. Zaradi preureditve bo zamaknjen tudi prehod za pešce, pločnik pa bo prilagojen novi lokaciji prehoda.

Na izvoznem kraku z hitre ceste (krak C) bo ohranjeno obstoječe stanje, posegi na tem kraku niso predvideni.

Na uvoznem kraku na hitre ceste (krak D) bo za zagotovitev večje pretočnosti prometa enopasovni krak D razširjen v dvopasovni krak. Prevoznost merodajnih vozil narekuje vzpostavitev dveh voznih pasov širine 4 metrov in dodatnih robnih pasov širine 0,5 metra, kar znaša skupaj 9 metrov, na območju uvoza z Istrske ceste proti kraku D pa še nekoliko več. Dograditev asfaltnih površin bo sledila prečnim sklonom obstoječih asfaltnih površin. Krak bo razširjen vse do uvoza na hitro cesto, prometno pa se desni pas nadaljuje v pospeševalni pas, levi pas pa se zaključi še pred pospeševalnim pasom. Na območju ob kraku bodo za višji nivo prometne varnosti nameščeni upogljivi cestni stebrički oranžne barve z odsevniki. Širitvi bo prilagojena tudi obstoječa jeklena varnostna ograja.

Gre za začasno rešitev oziroma predfazo končne rešitve celovite preureditve krožišča.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Krožno križišče s prikazom dostopa na gradbišče
1 / 2