Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 29. marca 2024 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (javni razpis).

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.8 »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)«. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialnovarstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin. 

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+« (za Andrejo Mrežar). 

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji informativne delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni predvidoma 5 dni pred izvedbo delavnice na spletni strani

Rok za oddajo vlog je 6. maj 2024. 

Odpiranje vlog bo 7. maja 2024 ob 10.00 v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno

Naziv Datum objave Rok prijave
29. 3. 2024
6. 5. 2024