Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Slovenskega regionalno razvojnega sklada za ugodno kreditiranje malih in srednje velikih podjetij, sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrstila dva nova projekta in sprejela več sklepov o prerazporeditvah sredstev državnega proračuna.

Povečanje namenskega premoženja in kapitala Slovenskega regionalno razvojnega sklada za ugodno kreditiranje MSP

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za gospodarstvo povečala namensko premoženje in kapital Slovenskega regionalno razvojnega sklada z vplačilom dodatnega namenskega premoženja v višini 10 milijonov evrov v kapital sklada z namenom zagotavljanja likvidnostnih sredstev s finančnimi produkti za podjetja kot ukrep za omilitev in odpravo posledic energetske krize.

Namenska sredstva bo vlada prenesla iz proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Sklad bo sredstva, ki jih bo prejel v namensko premoženje, uporabil za izvajanje finančnih produktov za izboljšanje likvidnosti gospodarskih subjektov z javnim razpisom za ugodno kreditiranje.

Upravičenci do pomoči so mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se soočajo z negativnimi posledicami energetske krize in draginje, pri čemer bodo imela prednost tista podjetja, ki bodo svoje aktivnosti usmerila v obvladovanje porabe oz. izgub energije, bodisi v obliki energetskega pregleda, študije ali elaborata bodisi vlaganj v energetsko učinkovitost.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, ki so med drugim povezane z ukrepi draginje ter odpravljanjem in blaženjem posledic avgustovskih poplav.

Med drugim bo Ministrstvo za finance razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije na Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih v višini 143.000 evrov. S tem bomo zagotovili sredstva pred začetkom postopka javnega naročila za projektiranje in izvedbo gradbenih del pri nadomestnih in nadomestitvenih gradnjah po poplavah.

Ministrstvo za finance bo prav tako razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v višini 573.294 evrov, in sicer za financiranje nadomestil dobaviteljem električne energije za obdobje od novembra do decembra 2023. Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije določa, da če vlada določi najvišjo ceno električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, lahko vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prerazporeja pravice porabe v višini 24 milijonov evrov na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Pri izvajanju ukrepov draginje dejanske potrebe gospodarstva kažejo spremembe v potrebnih sredstvih na posameznih ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen energentov. Sredstva so namenjena izplačilu nadomestil dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina za obdobje november in december 2023.

Vir: Ministrstvo za finance

Mnenje k predlogu sprememb ZPIZ

Na seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko), in ga pošlje Državnemu zboru. Vlada sprememb zakona ne podpira.

Predlagatelji v predlogu spremembe zakona predlagajo, da se zavarovancem, ki izpolnijo pogoje za upokojitev, omogoči, da ostanejo vključeni v zavarovanje in prejemajo polno pokojnino.

Vlada nasprotuje delnim rešitvam, zato predloga zakona ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotavlja nadomestilo za izgubo ali zmanjšanje dohodka zaradi socialnega tveganja starosti. To tveganje nastopi šele, ko posameznik ni več aktiven in iz tega naslova ne prejema dohodka. Če posameznik še naprej opravlja delo in prejema plačilo, se to tveganje ne uresniči, socialni primer izgube ali zmanjšanja dohodka zaradi starosti pa ne nastane. Vlada meni, da je k oblikovanju nadaljnjih sprememb sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja treba pristopiti s sistemskimi  rešitvami, ne samo zaradi preglednosti sistema, temveč tudi zato, da se ta ponovno vzpostavi na način, ki bo upošteval tako enakosti kot tudi razlike med posameznimi kategorijami zavarovancev ter vzpostavil rešitve, ki bodo do vseh čim bolj pravične. 

Vlada želi, da je pokojninski sistem pregleden, vzdržen in zaupanja vreden sistem, tako za starejše kot tudi za mlajše generacije in za generacije, ki bodo šele vstopale v sistem. Zato morajo biti spremembe pokojninske zakonodaje izvedene premišljeno, ob širšem družbenem konsenzu in na podlagi posvetovanja s socialnimi partnerji, sloneti pa morajo na načelih, ki so trdno zasidrana v naš pokojninski sistem.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Novogradnja Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem uvrščena v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027

Na seji odbora je Vlada sklenila, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti nov projekt novogradnje Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Z izgradnjo novega objekta bo fakulteta lahko sprejela več študentk in študentov ter razpisovala nove študijske smeri, boljši bodo tudi pogoji za raziskovalno delo. Predvidena je izgradnja večnadstropne stavbe v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola. V njej bodo predavalnice, laboratoriji, specialne učilnice za zdravstveno nego, fizioterapijo, vajalnice, kuhinja za prehransko načrtovanje, telovadnica s pregradnimi stenami in drugo.

Ocenjena vrednost projekta znaša nekaj več kot 18,1 milijon evrov, financiral pa se bo s proračunskimi sredstvi Ministrstva za zdravje v višini nekaj več kot 12,9 milijona evrov, nekaj več kot 3 milijone evrov bo prispevalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Univerza na Primorskem pa bo iz lastnih sredstev prispevala nekaj več kot 2 milijona evrov.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Širitev in obnova objekta Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru uvrščena v Načrt razvojnih programov 2024-2027

Vlada je sklenila tudi, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti nov projekt Širitev in obnova objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede z nakupom opreme v dveh fazah.

Gre za vzpostavitev dodatnih površin za potrebe Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede za izvajanje študijskih programov. Projekt vključuje prizidavo z vključeno pohištveno opremo in rekonstrukcijo osrednjega trakta omenjene fakultete s potrebno pohištveno opremo ter nakup specialne opreme. Ocenjena vrednost projekta znaša nekaj več kot 12 milijonov evrov. Financiral se bo s proračunskimi sredstvi v letih od 2024 do 2027, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru pa bo zagotovila nekaj več kot 15 tisoč evrov lastnih sredstev, ki se bodo upoštevala pri nadaljnji pripravi investicijske dokumentacije.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije