Skoči do osrednje vsebine

Zasebno varovanje: inšpekcijski nadzori na javnih prireditvah

Inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve so januarja in februarja 2024 opravili 33 nadzorov javnih prireditev, od tega 20 inšpekcijskih nadzorov gostinskih lokalov ter 13 glasbenih, športnih in zabavnih prireditev. Izrekli so več opozoril in uvedli prekrškovne postopke.

V inšpekcijskem nadzoru na področju zasebnega varovanja inšpektorji opravijo več pregledov, na primer na športni javni prireditvi preverijo tako varnostne službe kot tudi prisotne varnostnike, ki zagotavljajo varnost na varovanem območju. V letu 2023 so tako opravili 1062 pregledov na javnih prireditvah in 236 pregledov v gostinskih lokah. Januarja in februarja 2024 so inšpektorji opravili že 177 pregledov na športnih in glasbenih prireditvah (dobro polovico več kot v istem obdobju lani) in 65 pregledov v gostinskih lokalih.

Na področju zasebnega varovanja so inšpektorji v letu 2023 opravili 155 inšpekcijskih nadzorov javnih prireditev, od tega je bilo 68 nadzorov javnih prireditev (športna tekmovanja, glasbene in zabavne prireditve) in 87 nadzorov v gostinskih lokalih oziroma diskotekah. Nadzore so opravili po vseh statističnih regijah, in sicer največ v Osrednjeslovenski regiji (49), Obalnokraški regiji (22), Podravski (16) in Gorenjski (16). Večina nadzorov je bila rednih (146), inšpektorji pa so opravili tudi osem izrednih nadzorov ter en ponovni nadzor. V slednjem so preverjali, ali je zavezanec odpravil pomanjkljivosti oziroma upošteval odredbe inšpektorja.

Ukrepi in ugotovitve

V gostinskih lokalih je bilo v letu 2023 izrečenih 17 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, osem opozoril po Zakonu o prekrških, v 12 primerih je bil uveden prekrškovni postopek. Izdana je bila tudi ena ureditvena odločba. Inšpektorji so v 16 primerih ustavili postopek na kraju na zapisnik. V prvih dveh mesecih leta 2024 so inšpektorji izrekli osem opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, tri opozorila po Zakonu o prekrških, v treh primerih je bil uveden prekrškovni postopek. Enkrat je bil postopek ustavljen na zapisnik.

Najbolj pogosto ugotovljene nepravilnosti v nadzorih v gostinskih lokalih:

  • zavezanci ne hranijo dokumentacije na varovanem območju gostinskega lokala (ocena stopnja tveganja, načrt varovanja, pogodba z varnostno službo);
  • imetnik licence opravlja naloge zasebnega varovanja z neusposobljeni varnostniki oziroma z varnostniki, ki ne izpolnjujejo pogojev;
  • zavezanci ne zagotavljajo predpisanega minimalnega obsega varovanja.

Na javnih prireditvah je bilo v letu 2023 izrečenih 48 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 59 opozoril po Zakonu o prekrških, v dveh primerih je bil uveden prekrškovni postopek. V enem primeru je bil podan predlog o uvedbi postopka o prekršku drugemu pristojnemu organu. Inšpektorji so v treh primerih ustavili postopek na kraju na zapisnik. V prvih dveh mesecih leta 2024 so inšpektorji izrekli 10 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 10 opozoril po Zakonu o prekrških, v enem primeru je bil podan predlog o uvedbi postopka o prekršku drugemu pristojnemu organu.

Najbolj pogosto ugotovljene nepravilnosti v nadzorih na javnih prireditvah:

  • oznake varnostnikov oziroma delovna obleka ni v skladu z zakonskimi določili (priimek in prva črka imena varnostnika na prednjem delu delovne obleke, oziroma nameščena službena izkaznica na vidnem mestu);
  • varnostniki pri opravljanju službe varovanja pri sebi nimajo službene izkaznice,
  • varnostniki niso ustrezno usposobljeni za varovanje javnih prireditev.