Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2024, ter v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila več novih projektov.

Sprejet Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2024

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Eko sklad), za leto 2024, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval na 22. dopisni seji dne 20. decembra 2023.

Vlada je določila, da se določi delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2024 v višini 1.800.000 evrov, ki je prihodek Eko sklada in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije.

Iz predloženega Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada je razvidno, da bo Eko sklad za dejavnost ugodnega kreditiranja naložb na področju varstva okolja v letu 2024 zagotovil predvidoma do 50 milijonov evrov kreditnih sredstev. Poleg tega bo Eko sklad v letu 2024 na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za program izboljšanja energetske učinkovitosti v višini 34,5 milijona evrov. Na podlagi ZURE bodo, poleg navedenega programa, sredstva namenjena še za informiranje, ozaveščanje, energetsko svetovanje, subvencioniranje obrestnih mer ter stroške Eko sklada, skupaj 40 milijonov evrov. Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 bo Eko sklad v letu 2024 razpisal, poleg sredstev za izvajanje nekaterih pozivov iz preteklih let, še sredstva za nove ukrepe iz odloka, v skupni višini 104 milijonov evrov.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

V veljavni Načrt razvojnih programov 2024 - 2027 uvrščen nov projekt MDDSZ

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2024 - 2027 uvrstila nov projekt Tehnična pomoč evropske kohezijske politike 2021-2027 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost (MDDSZ), ki je namenjen opravljanju sistemskih nalog in podpori učinkovitemu izvajanju projektov v okviru Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 v Sloveniji (Program). Z ustrezno usposobljenimi kadri, ki bodo vključeni v izvajanje Programa, bo vzpostavljen učinkovit in operativen sistem izvajanja vseh ciljev politik in prednostnih nalog evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, kjer je vključeno MDDSZ kot posredniško telo.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Uvrstitev novih projektov v Načrt razvojnih programov

Vlada je na seji odbora za gospodarstvo tudi sklenila, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti programska projekta o tehnični pomoči pri upravljanju meja in vizumski politiki v letih 2021-2027 in o tehnični pomoči pri čezmejnem sodelovanju 2021-2027.

Prvi projekt, povezan z upravljanjem meja in vizumsko politiko, v vrednosti 783.127 evrov bo v celoti financiran iz EU prispevka, izvajal pa se bo od 1. januarja 2024 do predvidoma 31. decembra 2029.

Drugi projekt pa vključuje tehnično pomoč za štiri čezmejne programe, in sicer Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška ter Italija-Slovenija. Skupna višina dodeljenih sredstev vseh štirih programov znaša 751.000 evrov, predvideno obdobje financiranja projekta pa je prav tako od 1. januarja 2024 do predvidoma 31. decembra 2029. Sredstva za financiranje tega programskega projekta so v 80 odstotkih od celotne vrednosti zagotovljena v Evropskem skladu za regionalni razvoj, preostalih 20 odstotkov pa s strani države.

Vir: Ministrstvo za finance