Skoči do osrednje vsebine

188. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu ter s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o državnih blagovnih rezervah. Imenovala je tudi direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija.

Vlada soglaša s Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ureja pravne podlage in dopolnjuje sistem kazenskih sankcij zaradi sprememb in dopolnitev Uredb Evropske unije 1071/2009/ES in 1072/2009/ES ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska,  ki je bil posledica izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Dopolnjeno je področje najema vozila brez voznika za področje cestnih prevozov blaga, kar je posledica zadnje spremembe Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, s  čimer bodo določena natančnejša in jasnejša pravila najema vozil iz druge države članice Evropske unije.

Natančneje se ureja področje usposabljanja za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza ter se dodatno ureja področje temeljnih kvalifikacij voznikov, in sicer se predvsem dopolnjujejo pogoji, ki jih bodo morale izpolnjevati pooblaščene organizacije za izvajanje nalog na omenjenih področjih.

V predlog zakona se dodajajo določbe, s katerimi se ureja pravna podlaga za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud cestnim prevoznikom.

Poleg tega so v ta zakon vključeni predlogi na področju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov ter javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem prometu, ki jih je pripravilo Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, ki je sedaj pristojno za javni potniški promet.

Predlog zakona uvaja tudi spremembe, ki so potrebne zaradi ureditve pristojnosti izvajanja inšpekcijskega nadzora v zvezi z novelama Zakona o državni upravi in Uredbe o organih v sestavi ministrstev, na podlagi katerih se naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa prenašajo iz Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo.

Nazadnje pa ta novela zakona vključuje določbe, ki so bile dodane na predlog predstavnikov cestnih prevoznikov v okviru Obrtne zbornice Slovenije (OZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), in se nanašajo na prepoved nalog razklada in naklada tovora za voznika, predpisovanja stroška stojnine v primeru prekomernega čakanja na naklad ali razklad blaga, pravila vračila transportne embalaže ter na vpliv cene energenta na ceno prevoznine, kar naslavlja težave v delovanju prevozniških podjetij.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona  o državnih blagovnih rezervah

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o državnih blagovnih rezervah.

Vlada je 7. decembra 2023 Državnemu zboru posredovala v obravnavo predlog Zakona o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1). Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo predlagane amandmaje na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije. Amandmaji so v pretežni meri redakcijske narave in bistveno ne spreminjajo vsebine določb.

S predlaganim gradivom se sledi Poslovniku Vlade Republike Slovenije, iz katerega izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Vlada imenovala direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Roka Capla za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, za mandatno dobo petih let, in sicer od 12. febriuarja 2024 do 11. februarja 2029, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vlada je za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z Rokom Caplom pooblastila Matjaža Hana, ministra za gospodarstvo, turizem in šport.

Na javni natečaj za delovno mesto direktorja SPIRIT Slovenija, ki je bil objavljen 13. oktobra 2023 so prispele štiri prijave, od katerih so bile tri formalno popolne, naknadno pa je en kandidat od prijave odstopil. Svet SPIRIT Slovenija je na podlagi izvedenega postopka javnega natečaja sprejel sklep, s katerim je vladi predlagal, da za direktorja SPIRIT Slovenija, za mandatno dobo petih let imenuje dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja Roka Capla.

Iz življenjepisa kandidata izhaja, da izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja skladno z Zakonom o javnih agencijah in Sklepom o ustanovitvi javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport