Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 poveča izhodiščna vrednost projektov za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje.

Povečanje vrednosti na projektih za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje v veljavni NRP 2024-2027 in podaljšanje roka trajanja projektov

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije (RS) sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 spremenijo projekti za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) v 18. členu določa, da če Vlada RS določi najvišjo ceno električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, lahko vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode. Na podlagi omenjenega člena ZNPOVCE sta bili sprejeti Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem električne energije, ki določata način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode.

Na teh projektih se zaradi nove vloge dobaviteljev za september in oktober povečuje izhodiščna vrednost projektov. Sredstva v višini 34.589.616,85 evra se iz evidenčnih projektov za električno energijo prenesejo na projekte za posamezne dobavitelje električne energije ter sredstva v višini 830.172,82 evra iz evidenčnega projekta za zemeljski plin na projekte za posamezne dobavitelje zemeljskega plina.

Nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina skladno z zgoraj navedenim zakonom in uredbama se bodo izplačevala do konca aprila 2024. Ocenjena vrednost nadomestil dobaviteljem za električno energijo je 86,3 milijona evrov in za zemeljski plin v višini pet milijonov evrov.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Programski projekt Tehnična pomoč kohezijske politike 2021–2027

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila programski projekt Tehnična pomoč kohezijske politike 2021–2027.

Projekt tehnične pomoči je namenjen podpori pri učinkovitem izvajanju projektov v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Z ustrezno usposobljenimi kadri, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti, bo vzpostavljen učinkovit in operativen sistem izvajanja vseh ciljev politik in prednostnih nalog, kjer je v vlogi posredniškega telesa vključeno tudi ministrstvo.

Sredstva tehnične pomoči bodo namenjena izključno naslednjim aktivnostim v okviru projekta:

  • usposabljanju doma in v tujini (krepitev zmogljivosti za boljše upravljanje),  
  • organizaciji dogodkov oziroma delovnih srečanj (seminarjev, delavnic in podobno),
  • pripravi analiz, študij in vrednotenj,
  • komuniciranju (v skladu z Navodili Organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike 2021–2027). 

Vrednost projekta je 1.263.450 evrov, datum konca financiranja pa je 31. december 2029.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Vlada sprejela stališče k Zaključkom posveta Zdravje danes za jutri

Vlada in v njenem okviru Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije so na podlagi sklepa Državnega sveta preučili Zaključke posveta Zdravje danes za jutri, ki sta ga organizirala Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter Nacionalni inštitut za javno zdravje meseca novembra 2023.

Vlada v stališču, ki ga je sprejela na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve, podpira sodelovanje in prizadevanje vseh navedenih resorjev za zagotovitev dostopnosti in učinkovitosti javnozdravstvenega delovanja za zdravje in blaginjo ter zmanjševanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. Prav tako aktivno podpira zavzemanja za mednarodno sodelovanje z različnimi organizacijami in spodbuja prenos znanja, novosti, dobrih praks in izkušenj na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov.

V zadnjem desetletnem obdobju so se nadgrajevali obstoječi preventivni programi ter nastajali in se implementirali novi programi na področju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov z ustrezno pravno podlago. Velik poudarek je na programih za izboljšanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov, družinske obravnave otrok in mladostnikov s prekomerno telesno maso in debelostjo ter programih promocije zdravja in preventive duševnih motenj ter destigmatizacije pri otrocih in mladostnikih. Z različnimi pilotnimi projekti je bil vpeljan model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja v skupnosti, ki zagotavlja dostopnost in obravnavo najranljivejših skupin prebivalstva.

Vir: Ministrstvo za zdravje