Skoči do osrednje vsebine

Dana možnost za izdajanje posojil prizadetim v poplavah s poroštvom države

Zaradi vprašanj, naslovljenih na Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih glede izdajanja posojil prizadetim v poplavah s poroštvom države, smo Ministrstvo za finance Republike Slovenije zaprosili za pojasnilo, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

Vlada je v Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev vključila tudi ukrep poroštva države za novo najeta posojila fizičnih oseb, namenjenih obnovi v poplavah poškodovanih objektov in financiranju gradnje nadomestitvenih objektov. Banke imajo tako možnost, da ta produkt vključijo v svojo ponudbo.

Komu so namenjena ta posojila in katera dokazila potrebuje kreditojemalec

Država lahko skladno z zakonom izda poroštvo za novo najeta posojila polnoletnih fizičnih oseb s stalnim prebivališčem v Sloveniji, in sicer za obnovo poškodovanih objektov ali gradnjo nadomestitvenih objektov.

Kreditojemalec bo moral banki poleg potrdila o državljanstvu predložiti tudi dokazilo o lastništvu nepremičnine in stalnem prebivališču na lokaciji poškodovanega oziroma uničenega objekta.

Višina glavnice, za katero se izdaja poroštvo, je omejena na 100.000 evrov. Pri tem je pomembno, da vsota zneska kredita za obnovo doma, zavarovalnine, prejetih donacij in prejetih javnih sredstev za isto škodo ne sme biti večja od ugotovljene dejanske škode. Kreditojemalec bo moral zato vlogi za kredit priložiti dokazilo o višini dejanske škode in izjavo o omenjenih drugih sredstvih, ki jih bo prejel. Ob črpanju kredita pa bo moral banki predložiti še dokumentacijo, iz katere so razvidni stroški, ki so financirani s tem kreditom.

V primeru kredita za nadomestitev doma pa vsota zneska kredita, zavarovalnine, prejetih donacij in prejetih javnih sredstev za isto škodo ne sme biti večja od predračunske vrednosti gradbenih del nadomestitvenega objekta. Kreditojemalec bo moral vlogi za kredit zato priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidna vrednost nadomestitvenega objekta, ki bo financiran s tem kreditom, in izjavo o drugih sredstvih, ki jih bo prejel.

Izvajanje poroštvenega mehanizma

Izvajanje ukrepa je omogočeno vsem bankam ali hranilnicam, ki poslujejo v Sloveniji. Država poroštvo izda banki, pri čemer zakon ne predvideva sklenitve posebne poroštvene pogodbe, saj se poroštvo izdaja na podlagi samega zakona. Fizična oseba oziroma kreditojemalec je tako v stiku samo z banko oziroma hranilnico, pri kateri namerava najeti kredit, vsa ostala opravila pa se izvajajo med banko in SID banko, ki je s strani poroka (države) pooblaščena za vse posle v zvezi s poroštvi.

Poroštvo bo izdano v višini 100 odstotkov glavnice kredita, obresti pa bodo subvencionirane v celoti. To pomeni, da to breme v celoti prevzame država. Krediti morajo biti sklenjeni s fiksno obrestno mero, ki mora biti nižja od trimesečnega Euriborja na dan vloge za kredit ali ugodnejša od redne ponudbe bank. Bankam tudi ni dovoljeno zaračunavanje stroškov odobritve kredita, spremljave ali drugih stroškov, razen stroškov zavarovanja in izterjave.

Ob tem poudarjamo, da so banke samostojni tržni subjekti, zato jih država ne more zavezati k izvajanju njihovih produktov oziroma posegati v njihovo poslovno politiko. Ne glede na to pa se od bank pričakuje vzajemno in družbeno odgovorno ravnanje do državljank in državljanov pri lajšanju odprave posledic največje naravne katastrofe v samostojni Sloveniji.