Skoči do osrednje vsebine

Direktor inšpekcije Kos predstavil podrobnosti inšpekcijskega postopka glede odvzema goveda

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je danes predstavil podrobnosti inšpekcijskega postopka v primeru odvzema govedi na območju Leskovca pri Krškem.
Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos pred govorniškim pultom, na katerem so mikrofoni

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V okviru inšpekcijskega nadzora je uradna veterinarka 14. novembra 2023 dotedanjemu skrbniku odvzela živali. Po pritožbi zavezanca na odločbo je drugostopenjski organ odločil, da se stranki ugodi ter se ustna odločba na zapisnik odpravi in zadeva vrne v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu.

Pred tem je Inšpekcija uvedla in zaključila izvedbo izredne verifikacije uradnega nadzora na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto. Komisija je ugotovila, da je v postopku nadzora pri zavezancu prišlo do neupoštevanja in kršenja temeljnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o zaščiti živali ter Zakona o veterinarskih merilih skladnosti ter tudi specialnih določb upravnega postopka glede izreka ustne odločbe na kraju samem in njenega pisnega odpravka.

V odzivnem poročilu OU na zaključke komisije je bilo odločeno, da gre za individualno naravo nepravilnosti in ne sistemske napake odločanja v postopkih na OU.

Inšpekcija je na podlagi zaključkov izredne verifikacije uradno veterinarko 20. decembra 2023 izločila iz nadaljnjega vodenja inšpekcijskega postopka in za vodenje ponovljenega postopka določila drugega uradnega veterinarja. Ta je 17. januarja 2024 stranki izdal in vročil novo odločbo, v kateri ji je naložil, da mora v sedmih dneh urediti mesto za zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami za govedo ter suho mesto za počitek, utrditi površine na mestu krmljenja in napajanja, zagotoviti možno ločeno namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali v prostorih s suhim in udobnim nastiljem ter živalim zagotoviti stalen dostop do čiste vode za napajanje ali pa jim omogočiti napajanje najmanj dvakrat dnevno.

Uradni veterinar je že isti dan med pregledom ugotovil, da so pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, zato je odredil, da se lahko odvzete živali ponovno namestijo pri rejcu. 13 glav goveda je bilo vrnjeno 18. januarja 2024, ostale pa bodo vrnjene takoj, ko bodo to omogočale vremenske razmere, predvidoma v začetku prihodnjega tedna.

Vse živali so po novem tudi skladno označene. Pred prevozom se pregledajo, ugotovitve se  zapisniško evidentirajo glede zagotavljanja identifikacije in primernosti za transport. Uradni veterinar je prisoten in ugotovitve evidentira tako na mestu natovarjanja kot tudi na mestu raztovarjanja.

Za objektivno oceno zdravstvenega stanja vseh živali bo izdan sklep o določitvi izvedenca. Stranki bo dana možnost, da se izjavi o tem, kdo naj bo izvedenec.

 O ostalih stroških, nastalih v postopku oziroma stroških oskrbe živali in prevozov, pa bo uradni veterinar odločal v nadaljevanju postopka z izdajo posebnih sklepov.

Uradni veterinar bo v zvezi s kršitvami zakonodaje s področja dobrobiti in identifikacije živali po uradni dolžnosti presojal tudi o uvedbi prekrškovnega postopka zoper zavezanca.

Uradni veterinarki, ki je v okviru nadzora novembra odvzela živali, je bilo na podlagi zaključkov izredne verifikacije in v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Prav tako ji je bilo odrejeno drugo delo izven področja dela Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Posnetek izjave za medije bo objavljen na kanalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na platformi YouTube.