Skoči do osrednje vsebine

Nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti

S sprejetjem novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) se je sprejela tudi možnost za uveljavljanje nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti, ki ga osebe uveljavljajo pri svoji občini (59.b členu ZIUOPZP).

Rok za vložitev vloge je 2. junij 2024. Do nadomestila za stroške so lastniki objektov upravičeni, dokler stanovanjska enota ni primerna za bivanje, vendar največ za eno leto z možnostjo podaljšanja za največ eno leto.

Vloga za dodelitev nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek prosilca, 
 • naslov, na katerem je prosilec živel v času poplav, 
 • naslov, na katerem prosilec začasno biva zaradi poplav, 
 • opis stanovanjske situacije prosilca pred poplavami:
  • vrsta bivališča (enostanovanjska/večstanovanjska hiša),
  • število članov gospodinjstva;
 • opis stanovanjske situacije prosilca danes:
  • kje trenutno prebiva (na primer pri prijateljih, tržni najem, občinsko stanovanje, stanovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije)
  • ali biva sam ali skupaj z drugimi člani svojega gospodinjstva, 
  • priložena dokazila (na primer najemna pogodba, izjava osebe (lastnika), pri kateri je nastanjen);
 • opis dogodkov ob poplavah:
  • kaj se je zgodilo,
  • opis nastale škode,
  • priložena dokazila (na primer slike, zapisniki);
 • izjava prosilca, da nepremičnina, kjer trenutno biva, ni v njegovi lasti ali v lasti drugega člana gospodinjstva (občini dovoljujejo preverbo teh informacij);
 • podatki, ki jih občina potrebuje za izvedbo izplačila nadomestila.

Izplačilo nadomestila upravičencem za nazaj skladno z določbami ZIUOPZP ni mogoče.

Vlogo za dodelitev nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti lahko prosilec vloži od dneva uveljavitve novele ZIUOPZP (ZIUOPZP-A), sama pravica do nadomestila pa pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Obdobje prejemanja mora biti opredeljeno v odločbi.