Skoči do osrednje vsebine

174. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji ponovno imenovala državna sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Evo Knez in Blaža Germška. Imenovala je tudi člane v svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in prerazporedila proračunska sredstva.

Sklep o razrešitvi in ponovnem imenovanju državnih sekretarjev v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije dr. Blaža Germška, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dne 12. januarja 2024. Vlada je nato izdala odločbo, s katero se dr. Blaž Germšek z dnem 13. januar 2024 znova imenuje za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eve Knez dne 12. januarja 2024. Vlada je nato izdala odločbo, s katero se Eva Knez z dnem 13. januar 2024 znova imenuje za državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada prerazporedila proračunska sredstva

Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Ministrstvo za finance bo razporedilo sredstva splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v skupni višini 35,4 milijona evrov. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo sredstva namenilo za nadomestilo dobaviteljem plina in dobaviteljem električne energije.

Ministrstvo za solidarno prihodnost pa bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 6,3 milijona evrov, in sicer za zagotovitev sredstev za financiranje dejavnosti varstveno-delovnih centrov v letu 2024, z namenom priprave sprememb izhodišč za finančne načrte ter sklenitev pogodb o financiranju dejavnosti varstveno-delovnih centrov.

Prerazporedilo bo tudi sredstva v višini 3,9 milijona evrov za zagotovitev financiranja dejavnosti varstveno-delovnih centrov v letu 2024.

Vir: Ministrstvo za finance

Imenovanje članov v svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Vlada je izdala slep, da se v svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje sveta javnega zavoda, kot predstavniki ustanovitelja imenujejo naslednji člani:

  • Katarina Vasle, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • Marta Hrustel Majcen, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • mag. Teja Božovič Holc, predstavnica Ministrstva za okolje, prostor in energijo in
  • dr. Andrej Simončič, predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Svet zavoda IHPS ima skupno sedem članov, od katerih so štirje člani predstavniki Vlade Republike Slovenije, ki izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti. Mandat članov sveta zavoda IHPS traja štiri leta. Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, so izbrani na podlagi predhodnega izbirnega postopka, ki ga izvede strokovna komisija.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano