Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo o nakupu poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila projekt Nakup poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov. Z nakupom novih prostorov bo Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za pravosodje pridobilo lastne poslovne prostore za potrebe Upravnega, Delovnega in socialnega ter Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, v skupni velikosti 5126,90 m2.

Nakup nepremičnine je Vlada soglasno potrdila s sklepom, št. 41013-102/2023/5, dne 28. december 2023. S tem je potrdila uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov, ob soglasju Ministrstva za finance, saj je šlo za obveznost v breme proračunskega leta 2023.

S prenovo prostorov bo ministrstvo zagotovilo ustrezne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (tudi funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov, kot tudi koncentracijo centraliziranih organov. Vsi izračuni ekonomske upravičenosti projekta v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so izdelani v investicijski dokumentaciji.

Na Ministrstvu za pravosodje sledimo cilju, da pravosodni organi poslujejo v nepremičninah, ki so v celoti v lasti Republike Slovenije in zagotavljajo nemoteno in neodvisno poslovanje pravosodnih organov. Tako bomo zmanjšali negospodarne stroške, povezane s plačevanjem najemnin. Letni stroški vseh najemov v Ljubljani namreč znašajo skoraj 6 milijonov evrov. Tudi zato nakup stavbe pomeni učinkovitejšo in gospodarnejšo rešitev.

Celotna vrednost projekta je 7.703.074,00 evrov in se bo financiral iz sredstev državnega proračuna za leto 2023. Nepremičnino bomo lahko prilagodili prihodnjim uporabnikom. Prav tako pa bo na njej mogoča celovita energetska prenova v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Ministrstvo za pravosodje je junija lani izvedlo informativno javno zbiranje ponudb za nakup bremen prostih neopremljenih poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov. Prispele so tri ponudbe: ponudnika Kompas shop, d. d. za nepremičnino v Ajdovščini v Ljubljani, ponudnika Monetic, d. o. o. za nepremičnino na Dalmatinovi 2a in ponudnika Rezidenca Rajski vrt, d. o. o. za nepremičnino na Litijski 51. Glede na izkazane potrebe pravosodnih organov in analizo prejetih ponudb se je izkazalo, da je najbolj primerna lokacija na Litijski cesti. Ceno je z oddajo ponudbe določil ponudnik, njena primernost je izkazana s cenitvijo pooblaščenega cenilca.

Cene poslovnih nepremičnin v Ljubljani so v zadnjih petih letih izjemno narastle, pri čemer je ponudba primernih prostorov vse bolj omejena oziroma je v takšnih površinah skorajda ni. Po podatkih Colliers Slovenija je razpoložljivih poslovnih prostorov na območju Mestne občine (MO) Ljubljana le okrog 3 odstotke (manjših skupnih površin).

Nepremičnina se je pred petimi leti prodajala na javni dražbi, kjer država ne more sodelovati. Prodala se je šele na četrti dražbi, kar seveda pomeni, da je bila cena temu primerno nižja.

Ministrstvo je pred nakupom skrbno pregledalo trg poslovnih nepremičnin v Ljubljani. Prodajne cene primerljivih poslovnih prostorov (kot izhaja iz cenilnega poročila) so bile mnogo višje (1700 evrov – 1800 evrov).

Pregled najbolj pereče prostorske prostorske problematike preteklih let

Upravno sodišče Republike Slovenije ima že od leta 2018 težave z obvladovanjem pripada (z izjemo v letu 2020), z daljšanjem časa reševanja ter pomanjkanjem zlasti strokovnih sodelavcev in sodnikov. Zato je bilo upravno sodstvo že v letu 2018 in nato še v otvoritvah sodnega leta 2020, 2021 in 2022 opredeljeno kot prednostno področje. V aprilu 2023 je bila sprejeta novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je določila spremembo sestave sodišča iz senatnega sojenja na sojenje po sodniku posamezniku, istočasno pa prinesla še nekaj postopkovnih poenostavitev, kar naj bi pripomoglo k učinkovitejšemu reševanju upravnih sporov. Za implementacijo novele ZUS-1 je bilo jasno, da bodo na Upravnem sodišču RS potrebne določene kadrovske okrepitve, za katere pa je treba zagotoviti ustrezne prostorske pogoje. Ministrstvo za pravosodje je z Upravnim sodiščem RS v letu 2023 vodilo aktivne pogovore in usklajevanja glede prostorskih potreb. Upravno sodišče RS nam je posredovalo natančen pregled potreb po posameznih vrstah prostora in številu delovnih mest po prostorih. Vse to je bilo izhodišče in vodilo za pripravo najustreznejših prostorskih rešitev za sodišče, ki je še pred kratkim pozivalo ministrstvo k informacijam o napredku reševanja prostorske problematike v Ljubljani. Novo nastale prostorske problematike oziroma potreb Upravnega sodišča RS ni moč rešiti v okviru obstoječih prostorskih zmožnosti sodišča (potrebuje dodatnih vsaj 900 m2 površin), na zahtevo sodišča pa moramo njihovo prostorsko problematiko obravnavati kot zaključeno celoto na eni lokaciji, kar pomeni, da je treba zagotoviti okrog 3000 m2 poslovnih površin.

Okrajno sodišče RS v Ljubljani je že pred več meseci opozorilo in podalo zahtevo za dodatne prostore - razpravne dvorane in spremljajoče prostore za izvedbo sodnih razprav, ki se jih bo udeležilo več deset (predvidoma tudi do 70) udeležencev. Analiza je pokazala, da se za ta namen potrebuje dodatnih vsaj 2000 m2 poslovnih prostorov v MO Ljubljana.

Ministrstvo za pravosodje je dolžno zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje Enotnega patentnega sodišča, kar je mednarodna zaveza, potrebuje pa okoli 300 m2.

Višje sodišče v Ljubljani nas je opozorilo na težave z enim od najemodajalcev, ki na eni od lokacij v najemu ne zagotavlja prostorov ustrezne kakovosti (zamakanje). V pogovorih, ki so bili izvedeni z vsemi deležniki, ki delujejo na tej lokaciji, je bila izražena podpora rešitvi zagotovitve ustreznejših prostorov za vse deležnike (okrog 1350 m2).

Povečuje se potreba po zagotovitvi dodatnih, ustrezno opremljenih in dostopnih prostorih za arhivsko gradivo pravosodnih organov.

  • Prostorska ureditev Upravnega sodišča RS, vezano na dodatne pristojnosti Upravnega sodišča RS in s tem povečanim številom zaposlenih

  • Prostorska ureditev Upravnega sodišča RS, vezano na spremembe in dopolnitve Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C) in na podlagi Zakona o varstvu okolja ter s tem povečanim številom zaposlenih

  • Pregled prostorskih potreb Upravnega sodišča RS v Ljubljani