Skoči do osrednje vsebine

Objava seznama evidentiranih območij in objektov, ki so predvidena za odstranitev

Državna tehnična pisarna je evidentirala poplavno in plazovno ogrožena območja in na njih objekte, ki so predmet morebitne preselitve, če se po celovitem strokovnem pregledu ugotovi, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje.

Seznam se bo še dopolnjeval oziroma spreminjal, saj se nekatere študije poplavne in plazovne ogroženosti in ugotovitvene ocene posameznih objektov na nekaterih območjih še izvajajo. To pomeni, da bodo lahko objekti bodisi dodani bodisi umaknjeni iz seznama. Identifikacija morebitnih območij in objektov je objavljena na spletni strani Službe Vlade za obnovo po poplavah in plazovih (Služba Vlade za obnovo).

Služba Vlade za obnovo je uradno zadolžila Državno tehnično pisarno, da za vsak objekt, ki je naveden na seznamu, izdela podrobno oceno in da strokovno mnenje. Če bo treba, bo lahko Državna tehnična pisarna k izdelavi mnenj pozvala še dodatne strokovnjake in državne ter druge institucije.

V noveli Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (novela interventnega zakona) je natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledice poplav in plazov in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi.

Zaradi lažjega razumevanja postopka povzemamo obveznosti iz 151.a, 151.b, 151.c in 151.č člena novele interventnega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev:

- nepremičnine za odstranitev se določijo s sklepom vlade, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist; sklep bo temeljil izključno na strokovnem mnenju, ki ga bo predhodno potrdil Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo,

- ko vlada potrdi predlagane sklepe, se pričnejo formalni pogovori za nadomestitev nepremičnine,

- možne rešitve za preselitev lastnika, ki so predmet pogovorov za nadomestitev nepremičnine, so:
* nadomestitveni objekt,
* odškodnina,
* nakup nadomestne nepremičnine in prenos na fizično osebo oziroma lastnika (lastnik nepremičnine sam poišče nepremičnino ali pa mu nadomestno nepremičnino ponudi država),

- s strani na javnem razpisu izbranega cenilca ustrezne stroke se v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) izdela cenitev nepremičnine z objektom za odstranitev in pripravi pogodba oz. ponudba, ki se posreduje lastniku v podpis,

- sledi sprejem ponudbe in podpis pogodbe (v pogodbi bo jasno zapisan način rešitve vsakega posameznega lastnika in vsi pogoji in roki vezani na odkup objekta in izselitev),

- če lastnik ne sprejme ponudbe in ni sklenjena pogodba je možna razlastitev,

- v tem primeru in v skladu z 22. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ima lastnik objekta po vročitvi odločbe o razlastitvi 6 mesecev časa, da se popolnoma izseli iz objekta.

Dodatno pojasnjujemo še naslednje:

Uvrstitev objekta na omenjeni seznam evidentiranih seznam območij in objektov, ki so predvideni za odstranitev še ne pomeni, da bo objekt tudi dejansko odstranjen, ampak zgolj to, da se bo za ta objekt in območje začel postopek presoje, ali jih je treba odstraniti in zanje izdelati strokovno mnenje iz 151.b člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Dejstvo, da je objekt uvrščen na seznam, torej še ne pomeni, da so zanj že ugotovljeni in izkazani razlogi za nujno odstranitev v skladu s 151.a členom ZIUOPZP, pač pa da se bodo razlogi za to preverili, in če bodo izpolnjeni, bodo razlogi skupaj z opredeljenimi objekti vključeni v strokovno mnenje. Če bo v strokovnem mnenju, ki bo izdelano v skladu s 151.b členom ZIUOPZP, konkretni objekt dejansko predviden za odstranitev, bo temu mnenju sledil predlog sklepa vlade, v katerem bo opredeljeno in utemeljeno, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev določenih objektov nujno potrebna in v javno korist, ta predlog sklepa pa bo pred sprejetjem javno razgrnjen za najmanj 15 dni, tako da bodo nanj lahko lastniki ali zainteresirana javnost dala pripombe, mnenja in predloge. O teh pripombah in predlogih bo vladna služba za obnovo nato zavzela stališče in z njim seznanila dajalca pripomb in predlogov, kar vse je določeno v 151.c členu ZIUOPZP.