Skoči do osrednje vsebine

172. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je seznanila s predlogom Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 ter akti v zvezi z njegovo realizacijo. Vlada pooblašča ministra za javno upravo mag. Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča za podpis Dogovora.

Vlada se je seznanila s predlogom Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 ter akti v zvezi z njegovo realizacijo

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil parafiran 21. 12. 2023 med ministrom za javno upravo mag. Francem Propsom, ministrom za finance Klemnom Boštjančičem in vodjema sindikalnih pogajalskih skupin, g. Branimirjem Štrukljem, vodjo pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja in g. Jakobom Počivavškom, vodjo Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja.

Vlada se seznanila tudi s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in s predlogom Aneksa št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

Pri tem vlada pooblašča ministra za javno upravo mag. Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča za podpis Dogovora.

Vlada nalaga Ministrstvu za javno upravo, da zaradi realizacije Dogovora pripravi predlog Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ga posreduje v obravnavo vladi najkasneje do 31. januarja 2024.

Vlada pooblašča ministra za javno upravo mag. Franca Propsa, ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesca za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vlada pooblašča ministra za javno upravo mag. Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča za podpis Aneksa št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

Vlada nalaga Ministrstvu za javno upravo, da zaradi realizacije Dogovora predloži Uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v sprejem vladi, tako da bo uveljavljena najkasneje do 1. junija 2024.

Vlada nalaga Ministrstvu za obrambo, da zaradi realizacije Dogovora predloži Uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami v sprejem vladi, tako da bo uveljavljena najkasneje do 1. junija 2024.

Statistični urad Republike Slovenije je 21. 12. 2023 objavil podatek o rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, ki znaša 4,2 odstotka. Iz tega izhaja, da se vrednost plačnih razredov plačne lestvice uskladi za 3,36 odstotka s 1. junijem 2024. Ocenjen finančni učinek uskladitve plačne lestvice in dodatkov s 1. junijem 2024 za 3,36 odstotka znaša v letu 2024 približno 110 milijonov evrov in v letu 2025 približno 220 milijonov evrov. 

Dogovor med drugim tudi določa, da se regres za letni dopust za leto 2024 izplača ob izplačilu plače za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Namenjene so predvsem zagotavljanju pomoči po poplavah.

Med drugim bomo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 3,6 milijona evra, ki bodo namenjena izplačilu izredne denarne pomoči prizadetim v poplavah in kritju stroškov, povezanih z najemom stanovanj.

Na ministrstvo za delo bomo razporedili tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 739.584 evrov. Namenjena bodo delnemu povračilu nadomestila plač delavcev upravičenemu delodajalcu, ki zaradi posledic poplav delavcem ne more zagotavljati dela in jih je napotil na začasno čakanje na delo.

Finančni upravi Republike Slovenije pa bomo razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 524.700 evrov. Namenjena bodo izplačevanju pomoči samozaposlenim osebam, ki zaradi posledic poplav ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah.

Vir: Ministrstvo za finance

Razrešitev državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi mag. Valerije Jelen Kosi s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje, in sicer z 9. 1. 2024.

Vir: Ministrstvo za pravosodje