Skoči do osrednje vsebine

165. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023, v veljavni Načrt razvojnih programov 2023 - 2026 je uvrstila dva nova projekta ter imenovala člane sveta agencije za javnopravne evidence in storitve.

Vlada dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023

Vlada je dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023, ki ga je določila Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 21. novembra 2023.

Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2023 je bil pripravljen na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2023) Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ta sloni na oceni realizacije poslovanja ZZZS v letu 2022 in ob upoštevanju Zakona o fiskalnem pravilu, na podlagi katerega je Državni zbor sprejel odlok za pripravo proračunov države za obdobje od 2022 do 2024 (Odlok), v katerem je določen najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2023 v višini 4430 milijonov evrov.

Od priprave Finančnega načrta ZZZS za leto 2023 (FN 2023) do danes je prišlo do bistveno drugačnih pogojev poslovanja, zaradi česar je ZZZS pripravil Rebalans finančnega načrta za leto 2023 (rebalans), ki ga je Skupščina ZZZS potrdila na 11. redni seji dne 21. novembra 2023.

Skupaj se zaradi spremenjenih pogojev prihodki za leto 2023 povečajo za 100 milijonov evrov, odhodki pa za 104,9 milijona evrov. Načrtovan je primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 53,2 milijona evrov, ki bo v celoti pokrit iz lastnih sredstev.

Prihodki v letu 2023 so z rebalansom načrtovani v višini 4377 milijonov evrov in so za 100 milijonov evrov večji od načrtovanih. Prihodki od vplačanih prispevkov so višji od načrtovanih za 73,6 milijona evrov, kar je posledica ugodnejših globalnih makroekonomskih izhodišč. Drugi prihodki so višji od prvotno načrtovanih za 26,3 milijona evrov.

ZZZS z rebalansom načrtuje odhodke v višini 4430 milijonov evrov, kar je za 104,85 milijona evrov več od načrtovanih odhodkov v FN 2023. Z rebalansom se najbolj povečujejo odhodki za zdravstvene storitve, in sicer za 153,5 milijona evrov. Povečujejo se tudi izdatki za zdravljenje v tujini, in sicer za 2 milijona evrov, ter odhodki za medicinske pripomočke za 3,09 milijona evrov. Obenem se nekateri odhodki znižujejo.

Konec leta 2023 bo imel ZZZS še 31,92 milijona evrov lastnih virov za pokrivanje primanjkljaja prihodkov nad odhodki v naslednjem letu, hkrati bo v leto 2024 prenesel plačilo dela decembrskih akontacij, saj zaradi omejitve porabe z največjim obsegom izdatkov po Odloku ne more poravnati celotne akontacije za december.

V letu 2023 bo račun financiranja izkazoval le tekoče likvidnostno zadolževanje za medmesečna uravnoteženja razkoraka med tekočimi prilivi in odlivi. Ker bodo vsi najeti likvidnostni krediti vrnjeni še v istem letu, račun financiranja ne izkazuje stanja.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Priklop na vodovodni sistem Mrzlek in gradnja vodovoda do zaselka Koprivišče v Občini Kanal ob Soči

V veljavni Načrt razvojnih programov 2023 - 2026 je vlada uvrstila dva nova projekta Povezava na vodovod Mrzlek in Vodovodni sistem Koprivišče.

V veljavni Načrt razvojnih programov 2023 - 2026 se umešča investicija Občine Kanal ob Soči, gradnja »Priklopa na vodovodni sistem Mrzlek«. Država bo sofinancirala gradnjo v višini 1.200.000,00 evrov. Predmet investicije je izgradnja »Priklopa na vodovodni sistem Mrzlek« v Občini Kanal ob Soči, kjer se prebivalci še vedno oskrbujejo s pitno vodo z vode, ki teče skozi cementarno Anhovo in z deževnico iz lastnih vodohranov. Izgradnja vodovoda bo zagotovila prepotrebno oskrbo s čisto pitno vodo prebivalcem na obravnavanem področju. Gre namreč za demografsko ogroženo manj razvito območje in z izboljšanjem vodooskrbe se želi ohranjati poseljenost območja in zmanjšati potrebo po izseljevanju. Obenem izgradnja javnega vodovodnega sistema pomeni tudi izboljšanje protipožarne varnosti na območju občine. 

Projekt Vodovodni sistem Koprivišče predvideva gradnjo vodovoda do zaselka Koprivišče v Občini Kanal ob Soči in novo oskrbo naselja z pitno vodo v naselju Koprivišče v dolžini 2000 metrov. Za ta projekt je zagotovljenih 400.000,00 evrov.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Vlada imenovala člane sveta agencije za javnopravne evidence in storitve

Vlada je z današnjim dnem z mesta članice sveta Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve razrešila Nevenko Vratanar, ki je septembra letos odstopila.

Hkrati je vlada danes za člane sveta agencije z dnem 16. december 2023 za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja imenovala Gregorja Korošca, mag. Vesno Zupančič Klarič in Emo Mišić.

Vlada je tri nove člane imenovala, ker se je dvema obstoječima članicama oktobra letos iztekel mandat, Nevenka Vratanar pa je, kot omenjeno, podala odstopno izjavo in jo je vlada razrešila.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada se je seznanila z namero o ustanovitvi Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE in Statutom Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE EDIC

Namero o pristopu Republike Slovenije k ustanovitvi Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo (angleško The European Digital Infrastructure Consortium – EDIC) za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE je vlada že načrtovala v Nacionalnem strateškem časovnem načrtu za digitalno desetletje, ki ga je sprejela 9. novembra 2023, skladno z evropsko zakonodajo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030.

Slovenija bo s sodelovanjem v meddržavnem projektu omogočila lokalnim skupnostim oblikovanje boljših javnih storitev in s tem prispevala k več digitalnim ciljem. Pričakovani učinek večdržavnega projekta je, da bodo mesta in občine hitreje in z nižjimi stroški zgradile svojo digitalno podatkovno platformo in digitalne dvojnike ter državljanom in podjetjem Evrope ponudile napredne digitalne javne storitve.

Večdržavni projekt bo izvajal Konzorcij evropske digitalne infrastrukture Mreža lokalnih digitalnih dvojnikov naproti Citiverse EDIC. V skladu s 14. členom Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta, bo Valencija (Španija) zaprosila s pisno vlogo pri Komisiji ustanovitev konzorcija evropske digitalne infrastrukture.

S podpisno izjavo Slovenija podpisuje vlogo za ustanovitev Konzorcija evropske digitalne infrastrukture Mreža lokalnih digitalnih dvojnikov naproti Citiverse EDIC, ki bo imel sedež v Valenciji, Španija.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo