Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je na svojih delovnih telesih v dokončni obravnavi sprejela sklepa o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov, prerazporedila pravice porabe in novelirala Načrt razvojnih programov 2023-2026.

Vlada sprejela sklepa o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin«, prav tako pa sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ravne na Koroškem«.

Predlog sklepov predstavlja realizacijo Priporočil Vlade Republike Slovenije pristojnim ministrstvom za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov z dne 13. januarja 2022, pri čemer se je besedilo celotnega sklepa o ustanovitvi na predlog Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, tudi prenovilo.

Šolski center Ravne na Koroškem je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Ravne na Koroškem« in javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazije Ravne na Koroškem«. S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ravne na Koroškem« sta oba zavoda združena v javni vzgojno-izobraževalni zavod »Šolski center Ravne na Koroškem«.

Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje« . S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje z dne 8. junija 2010 se je vsebina ustanovitvenega akta tega zavoda uskladila z zakonodajo. S Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje« je bil šoli pripojen »Dijaški dom Celje« in oblikovan Medpodjetniški izobraževalni center. S pričujočim sklepom se spremeni ime šole in se podrobneje določi postopek imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svetu šole, ter posodablja celotno besedilo ustanovitvenega akta.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Vlada spremenila Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Kranj

S predlogom sklepa se je določilo, da javni vzgojno-izobraževalni zavod Gimnazija Kranj izvaja tudi program mednarodne mature za slovenske državljane in tujce, v skladu s posebnimi predpisi.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Vlada o prerazporeditvah pravic porabe

Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Namenjene so tudi ukrepom po avgustovskih poplavah.

Med drugim bomo Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 15 milijonov evrov. Namenjena bodo izplačilu predplačil za obnovo stanovanj po avgustovskih poplavah. FURS bo poleg tega prerazporedil pravice porabe znotraj svojih proračunskih postavk v skupni višini 2,6 milijona evrov, kar bo prav tako namenjeno predplačilom za obnovo stanovanj.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedila sredstva v višini 2,4 milijona evrov, ki bodo namenjena poplačilu stroškov odvoza nesortiranih odpadkov po poplavah.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini štirih milijonov evrov, ki bodo med drugim namenjeni kritju osnovne dejavnosti Evropske vesoljske agencije.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila nov projekt – Tovorna, terenska, kombinirana in osebna vozila

Projekt Ministrstva za obrambo z nazivom Tovorna, terenska, kombinirana in osebna vozila Slovenske vojske, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Ministrstva za obrambo je vlada uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026.

Namen investicije je nabava terenskih in lahkih tovornih, kombiniranih in vozil osebnih pretežno za potrebe Slovenske vojske ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter v manjšem obsegu upravnega dela ministrstva. Z nakupom vozil bo uporabnikom omogočeno nemoteno in učinkovito izvajanje njihovih nalog. Z nabavo brezemisijskih vozil bodo doseženi cilji za zelen prehod na področju prometa v državni upravi.

Z novimi vozili bodo nadomeščena stara in iztrošena vozila, s čimer se bodo izboljšali pogoji dela in zagotovljeno bo varno delovno okolje. Zagotovljena bo tudi višja stopnja varnosti zaposlenih na Ministrstvu za obrambo pri izvajanju njihovih nalog, drugih udeležencev v cestnem prometu ter tudi tujih delegacij in varovanih oseb. Obenem se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja, ki so občutno višji pri starejših in iztrošenih vozilih.

Izhodiščna vrednost projekta znaša 24.092.589 evrov z DDV. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Novelacija investicijskega programa za projekt št. 2570-23-0008 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov (NRP) 2023-2026 spremeni projekt 2570-23-0008 Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne opreme Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Z novelacijo investicijskega programa za projekt Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne opreme se spreminja dinamika načrtovanih aktivnosti v letih 2023–2025 in skupna vrednost projekta.

Ob uvrstitvi projekta Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne opreme MOPE v NRP je znašala izhodiščna vrednost projekta za obdobje od 2023–2024 123.117,00 evrov.

Vrednost projekta se z Novelacijo investicijskega programa zvišuje na skupno vrednost 395.758,86 evra za obdobje od 2023–2025.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo