Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 81. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)    Gradivo

1.3. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin, poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2023 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.7. Letna pogodba za leto 2023 k Pogodbi o izvajanju naročila za upravljanje nalog v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.8. Predlog nacionalnega izvedbenega načrta za Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih, prva dopolnitev za obdobje 2023–2028, poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel    Gradivo

1.9. Predlog soglasja k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve za investicijo SPJIP 2 »Izgradnja 12. veza in Ro-Ro veza na pomolu II« in Programu izvedbe infrastrukturne ureditve za investicijo SPJIŽ 26 »Gradnja tirov 51 in 52 na južni obali Pomola II«, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.10. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici  »Casino Drive-in« na novi lokaciji na naslovu Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.11. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022«, Poročevalec: Klemen Boštjančič (MJU) 

1.12. Poročilo o delovanju Delovne skupine vlade za implementacijo Strategije skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija) za leto 2023, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.13. Poročilo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v letu 2022, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.14. Poročili o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.15. Splošna tematska prednostna področja delovanja Republike Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta OZN, Poročevalka: Tanja Fajon

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2022/2100 z dne 29. junija 2022 o spremembi Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih izjem v zvezi z ogrevanimi tobačnimi izdelki v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2023)0247), Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Protokola k Evromediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt o splošnih načelih za sodelovanje Arabske republike Egipt v programih Unije, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju in odpornosti tal (zakonodaja o spremljanju tal), poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 27. in 28. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Luka Mesec 

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 30. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 4. in 5. decembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta za zunanje zadeve (trgovina) 27. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Matjaž Han 

1.24. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje ter na ministrskem zasedanju EU - južno sosedstvo 27. novembra 2023 v Barceloni, Poročevalka: Tanja Fajon

1.25. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na mednarodni konferenci o Globalnem zavezništvu v boju proti tihotapljenju migrantov 28. novembra 2023 v Bruslju, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.26. Informacija o udeležbi ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča na 6. Evropskem vrhu o izobraževanju 30. novembra 2023 v Bruslju, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.27. Predlog uredbe o ratifikaciji Spremembe Statuta Mednarodne banke za obnovo in razvoj, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.28. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije za obdobje 2023 do 2024, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.29. Samoocena za medsebojni strokovni pregled politik in izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije pri Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Poročevalka: Tanja Fajon

1.32. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na 30. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 30. novembra in 1. decembra 2023 v Skopju, Poročevalka: Tanja Fajon

1.34. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca 27. in 28. novembra 2023 v Bosni in Hercegovini, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.36. Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na konferenci Prehod na prihodnost brez ogljika: priložnosti in financiranje 24. novembra 2023 v Londonu, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.37. Informacija o udeležbi ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na Mednarodni konferenci o človekovih pravicah starejših ICHROP 2023 30. novembra in 1. decembra 2023 na Dunaju in o dvostranskih sestankih z zveznim ministrom za socialne zadeve, zdravje, oskrbo in varstvo potrošnikov Republike Avstrije Johannesom Rauchom in državnim sekretarjem za starejše Federativne republike Brazilije Alexandrejem da Silvo, poročevalec: Simon Maljevac    Gradivo

1.38. Informacija o obisku državne sekretarke v Ministrstvu za notranje zadeve Tine Heferle v Skopju 26. in 27. novembra 2023, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.39. Predlog soglasja k Predlogu amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

II. LISTA B

2. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – nujni postopek, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2B. Predlog zakona o minimalnem davku – nujni postopek, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

3. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona – nujni postopek, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (MNVP) 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine – prva obravnava, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

7. Predlog uredbe o določitvi cene programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

7A. Drugo poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 (11. 10. 2023 do 10. 11. 2023), poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

7B. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2021/1187 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2023)0245), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

7C. Informacija o obisku evropskega komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega z namenom ogleda škode v sektorju kmetijstva na terenu ob spremstvu Marjana Šarca, ministra za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24. novembra 2023 v Sloveniji, poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)    Gradivo

7D. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine 7D. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2022, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022, Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2022, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila, razporeditev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.3. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje 

8.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Arhiva Republike Slovenije 

8.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda za ribištvo Slovenije 

8.7. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju nacionalnega koordinatorja za Zahodni Balkan in članov Koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan 

8.8. Predlog nesoglasja k izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

8.9. Predlog soglasja k prodaji počitniškega stanovanja v lasti članice Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 

8.10. Predlog soglasja k pogodbi o ustanovitvi služnosti na parc. št. 270/2 k. o. Gradišče II v lasti Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko z Elektrom Ljubljana d. d.

8.11. Predlog soglasja k pogodbi o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in priznanje stvarne služnosti ter ustanovitev stvarne služnosti na parceli 1006/8, k. o. Bršljin, v lasti Univerze v Ljubljani

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, Poročevalka: Tanja Fajon