Skoči do osrednje vsebine

Z nujno novelo Zakona o tujcih prilagajamo pogoj znanja slovenščine

Uvajamo spremembe pri pogoju znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav. Pogoja znanja slovenskega jezika tako še ni treba izpolnjevati do 30. aprila 2024.

16. novembra 2023 začne veljati nujna novela Zakona o tujcih.

Spremembe zakona se nanašajo le na postopke podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav.

Za pridobitev dovoljenja z stalno prebivanje ni nobenih sprememb in še vedno ostaja pogoj opravljen izpit na ravni A2, kot je bil določen s prejšnjo novelo Zakona o tujcih aprila 2023 (ZTuj-2G).

Preživetvena raven slovenskega jezika

Pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1, ki je bil uveden aprila 2023 z ZTuj-2G, nadomeščamo z znanjem na preživetveni ravni.

Preživetvena raven jezika je raven znanja slovenščine, ki omogoča temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja. Tujec bo svojo raven znanja lahko kasneje nadgrajeval z bolj zahtevnimi tečaji tudi v okviru nadaljnjih integracijskih programov.

Izobraževalni program

Merila za nov izobraževalni program na preživetveni ravni, vključno s standardi znanja, ki se preverjajo z obveznim preizkusom znanja slovenskega jezika na tej ravni, bo določil minister, pristojen za izobraževanje.

Preživetvena raven je temeljna sporazumevalna raven, ki ni certificirana, izvajalci neformalnih izobraževalnih programov za odrasle pa bodo po smernicah Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pripravili tečaje, nato pa tudi preverjanje znanja.

Tečaje in obvezni preizkus znanja iz slovenskega jezika na preživetveni ravni bodo lahko izvajale izobraževalne ustanove oziroma organizacije, ki izvajajo bodisi javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle bodisi neformalne izobraževalne programe za odrasle za učenje slovenskega jezika. Vsak tujec, ki je upravičen do udeležbe v teh programih, bo upravičen tudi do enkratnega brezplačnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika.

Časovnica uveljavitve

Zamikamo postopno uvajanje pogoja znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, ki je bilo določeno aprila 2023 z ZTuj-2G.

Časovnica uveljavitve pogoja znanja slovenščine na preživetveni ravni je naslednja:

  • za prošnje, vložene do 30. aprila 2024, izpit iz znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni ni pogoj za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine;
  • za prošnje, vložene od 1. maja do 31. oktobra 2024, mora polnoletni družinski član v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine predložiti tudi potrdilo o vpisu v neformalni izobraževalni program za odrasle za učenje slovenskega jezika ali potrdilo o vpisu v javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, na podlagi katerega se ne pridobi javnoveljavna izobrazba; tujcu pa ni treba predložiti potrdila o vpisu v tečaj, če predloži spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na vsaj vstopni ravni;
  • za prošnje, vložene od 1. novembra 2024 dalje, mora tujec v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine predložiti potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na preživetveni ravni.