Skoči do osrednje vsebine

Za obnovo po poplavah izplačanih že 410 milijonov evrov

Vlada Republike Slovenije po avgustovskih ujmah izvaja vrsto ukrepov na različnih ravneh, ključna prioriteta pa je pomoč prebivalcem. Do 9. novembra je bilo prebivalcem, občinam in gospodarstvu skupaj izplačanih že 410 milijonov evrov.

Sredstva so bila namenjena tako za neposredno odpravo posledic poplav, sanacijo posameznih objektov ter nujne občinske in državne infrastrukture, kot za ohranjanje delovnih mest, kar neposredno vpliva na življenje slehernega posameznika na prizadetih območjih.

Ena izmed prioritet je tudi urejanje voda, z izrednimi ukrepi je Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) skupaj s koncesionarji začela 4. avgusta 2023, oziroma takoj, ko so razmere to dopuščale. Na terenu dela potekajo intenzivno, z vsemi razpoložljivimi ekipami in vso razpoložljivo mehanizacijo za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. V sklopu izrednih ukrepov prioritetno poteka čiščenje naplavin, plavja ter stabilizacije dna in brežin strug vodotokov z namenom pretočnosti in odvajanja zalednih voda.

Na območju Slovenije je bilo od 5. avgusta 2023 do 9. novembra 2023 v okviru interventnih ukrepov po poplavah delo zaključeno na 590 deloviščih. V okviru interventnih ukrepov na vodotokih je bilo delo zaključeno na več kot 400 kilometrih vodotokov, pri čemer je šlo na nekaterih odsekih za zahtevna in obsežnejša dela, kot je vračanje vodotokov v struge. Na dan 9. novembra 2023 je delo potekalo na 240 deloviščih. Na deloviščih izredne ukrepe izvaja več kot 1500 delavcev z več kot 1000 delovnimi stroji.

Izredni ukrepi se izvajajo tudi na Savi v Sneberjah. Prebivalce Sneberškega nabrežja je državni sekretar Boštjan Šefic, vodja Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, obiskal že 23. avgusta 2023. Že takrat je zagotovil, da bo država v sodelovanju z občino pomagala na vse načine, ki so na voljo. Za medije je Služba Vlade Republike Slovenije že pojasnila, da z njimi vodi reden dialog. Tako kot druga prizadeta področja, tudi Snebersko nabrežje skrbno spremljamo, skrbi prebivalcev jemljemo resno in pristojne službe opozarjamo, da se izvedejo vsi ukrepi s ciljem zagotavljanja njihove varnosti in varnosti njihovega premoženja.

Vsa opozorila, ki so jih na Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah naslovili prebivalci, smo odstopili Direkciji Republike Slovenije, ki si je na terenu stanje večkrat ogledala. Prav tako je bila Služba Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih v rednem stiku z Mestno občino Ljubljana s ciljem, da se preverijo potrebe za sprejetje dodatnih ukrepov v luči zadnjih padavin, ki so bile napovedane za 3. november 2023. Na območju Sneberij je bilo tako v četrtek, 2. novembra, ob napovedi izredno povečanih vodostajev Save za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ljudi ter premoženja izvedena postavitev začasnega obrambnega nasipa za zaščito naselja. Končno odločitev, da so se začela dela na nasipu, je v skladu z njenimi pooblastili sprejela Direkcija Republike Slovenije na vode.

Dolžina novega nasipa je približno 350 m. Na lokacijo je bilo pripeljane približno 4500 m3 zemljine. Stroški za izvedbo intervencijskega nasipa bodo plačani iz državnih proračunskih sredstev, ki so namenjeni za izvajanje izvedbi nujnih ukrepov po poplavah. Trenutna ocena stroškov znaša 350.000 evrov.

V tem primeru gre za izredni ukrep za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. Tovrstni ukrepi se izvedejo, kadar je potreben hiter odziv za preprečitev nastanka škode zaradi škodljivega delovanja voda. Prav tako so tovrstni ukrepi začasne in ne stalne rešitve. Nasip je bil umeščen na odsek, kjer je brežina reke Save najnižja.

Mag. Neža Kodre, direktorica DRSV, je pred kratkim javno podrobneje pojasnila problematiko in izvedene ukrepe na področju Sneberskega nabrežja. Večkrat so bili opravljeni ogledi terena, brežine Save so še vedno v dobrem stanju. Ocena o tem se ni spremenila.

Služba vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih bo tudi v prihodnje v skladu z njenimi pristojnostmi spremljala potek del na vseh vodotokih in predlagala interventne ukrepe, če bo to potrebno. Te naloge bo še naprej opravljala v tesnem sodelovanju z občinami in lokalnim prebivalstvom, kar velja tudi za območje Sneberskega nabrežja in Mestne občine Ljubljana, s katero je že do sedaj sodelovala dobro in konstruktivno.