Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura nepremičnini v k. o. 2178 Koroška Bela in določitev Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev, omejitev in obremenitev lastninske pravice na delu zemljišča v k. o. Loperšice, za nadomestno gradnjo mostu čez Libanijo v Loperšicah, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem za upravljavca nepremičnin v k. o. 850 Slovenj Gradec, k. o. 829 Dravograd, k. o. 889 Mežica, k. o. 882 Ravne in v k. o. 883 Dobja vas (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

4. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca zemljišča v k. o. 2490 Postojna (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec:  Klemen Boštjančič (MJU)

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Sloveniji v upravnem sporu pod opr. št. I U 916/2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (MNVP)

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Domžale, Poročevalec: dr. Darjo Felda

7. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici in namestnikom direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac

10. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

11. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Poročevalec: Klemen Boštjančič

12. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

13. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

14. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

16. Predlog razrešitve članice in imenovanje člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Poročevalec: Matjaž Han

17. Predlog razrešitve članov in imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

18. Predlog imenovanja članov, predstavnikov ustanovitelja v upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

19. Predlog razrešitve članic in imenovanje članov predstavnikov  ustanovitelja v upravnem odboru samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo Mesto, Poročevalec: dr. Igor Papič

20. Predlog razrešitve in imenovanja članov in njihovih namestnikov v Komisiji za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, Poročevalec: Marjan Šarec

21. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju slovenskega dela skupne medvladne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč, Poročevalec: Marjan Šarec

22. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030, Poročevalec: Matjaž Han