Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank – prva obravnava, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1A. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2. Predlog odgovora na sprejete sklepe na skupni seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance ob obravnavi točke "Problematika delovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o." (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Predlog odgovora na Mnenje (sklepe) Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k obravnavi škode v kmetijstvu zaradi posledic aktualnih neugodnih vremenskih razmer – poziv k interventnim ukrepom (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

4. Predlog odgovora na Pobude Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede ureditve področja biovarnosti rejnih živali (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

5. Predlog odgovora na sklep Državnega sveta Republike Slovenije o zaključkih posveta Mladi, politika in podjetništvo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

7. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

9. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe Trelleborg Wheel Systems Moto, družba za proizvodnjo in trgovanje z izdelki iz gume, d. o. o., Poročevalec: Matjaž Han

10. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Casino Rio – igralni salon«, Poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Program odprave posledic škode v gospodarstvu po požaru na Krasu v letu 2022, Poročevalec: Matjaž Han

12A. Predlog predhodnega soglasja k dodatnemu povečanju sredstev za institucionalni steber financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo zaradi povečanja raziskovalne infrastrukture, Poročevalec: dr. Igor Papič

12B. Predlog odgovora na predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za sprejem ukrepov za ustavitev kurjenja odpadkov v romskem naselju Smrekec, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

13. Skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Revidirano Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za leto 2022 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za leto 2022, Politika prejemkov poslovodstva družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., Poročevalec: Matjaž Han

14. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MF, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, MNVP, ARSO, MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

15. Predlog za uvrstitev programskega projekta 2430-23-0005 Tehnična pomoč - EKP 2021-2027 - MZI v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16. Predlog za uvrstitev projekta 2570-23-0033 Brezemisijska vozila za cestni promet v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

16A. Predlog za uvrstitev projekta 2570-23-0037 Vzgojno izobraževalni objekt Hotič v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

16B. Predlog za uvrstitev projekta 2570-23-0036 Finančne spodbude za skoraj nič energijske stavbe - Prizidek Vrtca Zmajčka - Kozje v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

16C. Predlog za uvrstitev novega projekta 2571-23-0003 Izboljšanje zadrževalne sposobnosti porečij v EU - SpongeScapes v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

III. ZADEVE EU

16Č. Informacija o vodenju osrednje podporne točke za upravljanje Strategije Evropske unije (EU) za Jadransko-jonsko regijo, EUSAIR Facility Point v programskem obdobju 2021–2027, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za dostop do finančnih podatkov in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU)št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2022/2554, Poročevalec: Klemen Boštjančič

17A. Predloga stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

17B. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

17C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 9. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

17Č. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 10. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

17D. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju »Space Summit« v sestavi ministrov 6. in 7. novembra 2023 v Sevilli, Poročevalec: Matjaž Han

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za turizem, 30. in 31. oktobra 2023 v Palmi, 54922-5/2023Poročevalec: Matjaž Han

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18A. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na Konferenci o splošnih in finančnih predpisih Mednarodne organizacije za pomorsko signalizacijo in svetilnike (IALA) od 7. do10. novembra 2023 v Tokiu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Alenka Bratušek

19. Poročilo o uradnem obisku predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba12. septembra 2023 v Velikem vojvodstvu Luksemburg (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

20. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Marka Štucina na zasedanju ministrov za zunanje zadeve Berlinskega procesa 6. oktobra 2023 v Tirani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ukrepi za sanacijo bančnega sistema v povezavi z gospodarsko rastjo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Žana Mahniča v zvezi z regulacijo cen 95-oktanskega bencina in osnovnega dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer