Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 64. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve štirih pogodb o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za nepremičnine v uporabi Univerze v Ljubljani, članice Biotehniške fakultete, Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Predlog soglasja k pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v k. o. Koroška vrata v lasti Univerze v Mariboru, Poročevalec: dr. Igor Papič

2A. Predlog soglasja k pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču v k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v lasti Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Igor Papič

3. Predlog določitve Šolskega centra Celje za upravljavca nepremičnin v k. o. 1075 Ostrožno in 1077 Celje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog odločbe o pritožbi Obalnega društva proti mučenju živali zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 2150-6/2022/20 z dne 27. 6. 2023, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

5. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnih sporih, opr. št. I U 1320/2023, I U 1321/2023, I U 1322/2023, I U 1319/2023 zaradi tožb zoper Republiko Slovenijo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič (MJU)

6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje tožene stranke Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1460/2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7. Predlog pooblastila odvetniški družbi za zastopanje Republike Slovenije pred upravnimi in sodnimi organi v Republiki Hrvaški v postopkih izterjave terjatev Republike Slovenije zoper dolžnike, Poročevalka: dr. Ana Kerševan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

8. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8A. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Darjo Felda

8B. Predlog za ponovno imenovanje direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9A. Predlog razrešitve generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, Poročevalka: Petra Škofic

9B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, Poročevalka: Petra Škofic

10. Predlog imenovanja članice nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec

10A. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja za člane sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Poročevalec: Luka Mesec

10B. Predlog imenovanja članov, predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor javnega infrastrukturnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

11. Predlog imenovanja nadzornikov v družbi Holding Kobilarna Lipica d. o. o, Poročevalec: Matjaž Han

12. Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu, Poročevalec: Matjaž Han

12A. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Nacionalnega sveta za bralno pismenost, Poročevalec: dr. Darjo Felda

12B. Predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

13. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

14. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

15. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda