Skoči do osrednje vsebine

142. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo.

Vlada je sprejela spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katerimi je spremenila trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).
 
Vlada je višino trošarine na omenjene energente prilagodila tako, da se končne maloprodajne cene neosvinčenega bencina, dizla in ekstra lahkega kurilnega olja – KOEL ne bodo spremenile.

Trošarino za neosvinčeni bencin je vlada spremenila z 0,45571 evra na liter na 0,49051 evra na liter, za plinsko olje za pogon z 0,39365 evra na liter na 0,42267 evra na liter, za plinsko olje za gorivo za ogrevanje pa z 0,09141 evra na liter na 0,11577 evra na liter.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin še vedno ohranja dostopne in konkurenčne maloprodajne cene. Hkrati pa si mora glede na trenutne razmere, ko namenja finančna sredstva za obnovo prizadetih območij po katastrofalnih avgustovskih poplavah, prizadevati tudi za javnofinančno vzdržnost.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela Program ukrepov upravljanja voda

Za izvedbo ciljev načrtov upravljanja voda je vlada sprejela tudi Program ukrepov upravljanja voda. Program ukrepov upravljanja voda predstavlja nabor temeljnih in dopolnilnih ukrepov za doseganje okoljskih ciljev voda na vodnih telesih površinskih in podzemnih voda, ki so razdeljeni v tri skupine: temeljni ukrepi a, temeljni ukrepi b in dopolnilni ukrepi.

Temeljni ukrepi varstva voda se nanašajo na področja:

  • preprečevanje ali zmanjševanje onesnaževanja voda,
  • hidromorfoloških obremenitev,
  • bioloških obremenitev,
  • območja s posebnimi zahtevami in
  • ukrepov, potrebnih za ustrezno upravljanje voda.

Temeljni ukrepi »a« so ukrepi, ki se že izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje in urejajo področje voda, varstva okolja, ohranjanje narave in ribištva. Temeljni ukrepi »b« so ukrepi, ki se še ne izvajajo v celoti glede na zahteve veljavne zakonodaje in dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo že aktivnosti, ki že potekajo.

Temeljne ukrepe na področju zmanjševanja in preprečevanja onesnaževanja voda sestavljajo ukrepi za področje onesnaževanja iz industrijskih virov, kmetijskih virov ter onesnaževanja voda zaradi poselitve. Pri temeljnih ukrepih za področje onesnaževanja iz industrijskih virov gre za ukrepe, katerih cilj je zmanjšanje onesnaževanja iz različnih industrijskih virov, ukrepe za področje onesnaževanja iz kmetijskih virov pa sestavljajo ukrepi za preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal in hranil. Pri temeljnih ukrepih za področje onesnaževanja zaradi poselitve gre za zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in za ukrepe odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov.

Med temeljnimi ukrepi varstva voda so zajeti tudi ukrepi, s katerimi se ureja področje onesnaževanja zaradi incidentnih dogodkov, ukrepi za varstvo pred onesnaževanjem zaradi nesreč v prometu pri prevozu nevarnega blaga in ob jedrskih nesrečah, ukrepi v zvezi s čezmejnim onesnaževanjem ter ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles, kjer so predvidena odstopanja od okoljskih ciljev.

Za vodna telesa, kjer se ocenjuje, da okoljski cilji do leta 2027 kljub izvajanju temeljnih ukrepov ne bodo doseženi, so določeni dopolnilni ukrepi. Dopolnilni ukrepi se nanašajo predvsem na izvedbo ukrepov za vzpostavitev prehodnosti za ribe preko prečnih objektov (izgradnja ribjih prehodov), izvedbo ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva regulacij in drugih ureditev vodotokov, zadrževalnikov, jezer in obalnega morja na stanje voda (izvedba obnov ali revitalizacij), ukrepov za zmanjšanje razpršenega onesnaževanja voda s hranili v kmetijstvu, ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva osuševanja zemljišč na stanje voda, ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva spremenjene rabe tal  ter ukrepe za zmanjšanje razpršenega onesnaževanja površinskih in podzemnih voda s fitofarmacevtskimi sredstvi v kmetijstvu.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor