Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo po požarih v Surovini

Po požarih v Surovini d. o. o., v Mariboru je inšpektorat v družbi opravil več izrednih inšpekcijskih nadzorov in preveril evidenco izdanih soglasij za čezmejni prevoz odpadkov. V nadzorih je bilo ugotovljeno, da zavezanka trdnih gorljivih odpadkov ne skladišči skladno s predpisi.

Ugotovitve inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni po zadnjih požarih v Surovini

Inšpekcija za okolje je opravila inšpekcijske preglede v zvezi s skladiščenjem odpadkov v družbi Surovina d. o. o. Ker je bilo v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da zavezanka ne skladišči trdnih gorljivih odpadkov skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, je bila izdana inšpekcijska odločba, s katero je bilo družbi Surovina naloženo, da mora do 30. novembra 2023 zagotoviti skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem na način, da je:

  • višina skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov največ 5 m oziroma 4 bale, če so balirani, pri čemer te v višino ne smejo presegati 4 m;
  • širina skladiščenih trdnih odpadkov največ 40 m, če je po celotni dolžini skladiščenih odpadkov omogočena prosta dostopnost z dveh strani in 20 m, če je prost dostop po celotni dolžini mogoč le z ene strani;
  • širina skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov v pregradnih skladiščnih prostorih na prostem največ 10 m, pri čemer mora biti pregrada vsaj 1 m višja od skladiščenih odpadkov, na pregradi pa mora biti ta višina vidno označena.

Po uradni dolžnosti je bil uveden tudi postopek o prekršku zoper pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe.

Pri pregledu evidenc izdanih soglasij za čezmejni prevoz odpadkov je bilo ugotovljeno, da ima SUROVINA RECE d. o. o., na dan 3. oktobra 2023 dvanajst časovno veljavnih soglasij, in sicer:

  • tri soglasja za pošiljanje mulja iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda,
  • dve soglasji za pošiljanje iz odpadkov pridobljenega goriva in
  • sedem soglasij za pošiljanje mešanih odpadkov po mehanski obdelavi.

Pregled stanja zadev po posameznih prijavah za leto 2022

Pri pregledu evidenc je ugotovljeno, da je SUROVINA RECE d. o. o., v preteklem koledarskem letu (2022) podala 17 vlog za pridobitev soglasij za čezmejni prevoz odpadkov. Od tega je bilo izdanih 13 soglasij. Vloge za soglasje ne obravnava le Republika Slovenija (RS), pač pa tudi vse države skozi katere bodo odpadki potovali in država v katero so odpadki namenjeni. Po prejemu potrditve pristojnega organa ciljne države, odločajo o vlogi še pristojni organi vseh drugih zadevnih držav (izdajo soglasje, lahko tudi ugovarjajo). Šele ko pristojni organ RS prejme potrditev prejema prijave ciljne države (poseben dokument), lahko prosilcu izda soglasje za želeni čezmejni prevoz odpadkov. Postopki pri pristojnih organih trajajo različno dolgo, odvisno od tega, kako dobro so vloge pripravljene oziroma kako hitro so te dopolnjene.

Pošiljanje se sme izvajati le v primeru, ko so pridobljena vsa soglasja vseh zadevnih držav.

Pregled stanja zadev po posameznih prijavah za leto 2023

SUROVINA RECE d. o. o.,  je v letu 2023, do 3. oktobra, vložila 11 vlog za pošiljanje odpadkov preko meja iz Republike Slovenije. Od tega je morala dopolniti kar 8 vlog (dopolnjevanje vlog bistveno podaljša postopke). Ko so bile vloge popolne, jih je organ RS poslal organom tranzitnih držav in ciljne države najpozneje v enem tednu. V 5 primerih je bilo že izdano soglasje.