Skoči do osrednje vsebine

Redno srečanje delegacij Slovenije in Avstrije o jedrski in sevalni varnosti v Ljubljani

Slovenska delegacija je avstrijsko povabila na redno letno srečanje, ki ga državi že več let organizirata v okviru sklenjenega sporazuma o medsebojnem obveščanju in sodelovanju pri vprašanjih jedrske in sevalne varnosti.
Udeleženci sestanka sedijo v veliki sejni sobi na URSJV za mizami v polkrogu.

Bilateralni sestanek delegacij Slovenije in Avstrije o jedrski in sevalni varnosti v Ljubljani | Avtor: Uprava za jedrsko varnost

1 / 2

Srečanje je potekalo 4. in 5. oktobra 2023. Avstrijsko delegacijo je vodil Anton Wein-Wislocki, vodja Oddelka za bilateralno in multilateralno podnebno, okoljsko in energetsko diplomacijo Zveznega ministrstva za evropske in mednarodne zadeve, slovensko pa direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) Igor Sirc. Avstrijsko delegacijo so sestavljali predstavniki zveznih in deželnih oblasti, slovensko pa predstavniki Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Udeleženci so izmenjali informacije o novostih in izkušnjah na področjih zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki, obratovanja raziskovalnih reaktorjev v obeh državah in jedrske elektrarne Krško, pripravah na morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) ter o ustanovitvi vladne delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti projekta JEK2.

V Sloveniji je bila sprejeta nova resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, v zaključni obravnavi je tudi predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti. Avstrija nadaljuje z izvajanjem novih predpisov na področju varstva pred sevanji in precej pozornosti posveča informiranju javnosti na področjih zmanjševanja izpostavljenosti radonu in pripravljenosti na morebitne jedrske nesreče. Slovenija je podrobno poročala o prenovi Mreže zgodnjega obveščanja (MZO), v okviru katere smo postavili nove merilnike, ki omogočajo še bolj učinkovit nadzor nad radiološko situacijo na območju Slovenije. Obe državi sta izpostavili izmenjavo podatkov merjenja radioaktivnosti v okolju s sosednjimi državami, predstavljeni so bili tudi načini obveščanja javnosti o rezultatih meritev. Na področju pripravljenosti na izredne dogodke je Slovenija poleg posodobitve nekaterih ključnih dokumentov uspešno izvajala vaje in izobraževanja tako za sodelavce kot zunanje deležnike. Obe državi še naprej spremljata stanje jedrske in sevalne varnosti v Ukrajini. Avstrija je predstavila rezultate mednarodne misije za pregled nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (angleško Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation – ARTEMIS), Slovenija pa aktualno stanje in predviden potek projekta izgradnje novega odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini pri Krškem.

URSJV je prav tako predstavila številne aktivnosti in napredek na področju kibernetske varnosti vključno z uspešnimi mednarodnimi vajami in izvajanjem inšpekcij v jedrskih objektih. Kot na vseh dosedanjih srečanjih je avstrijskim kolegom poročala tudi o obratovanju in dogodkih v jedrski elektrarni Krško, vključno z zadnjim zaradi velikega pretoka in visokega nivoja reke Save v času avgustovskih poplav, ki so prizadele Slovenijo, zaključenem projektu nadgradnje varnosti elektrarne, potresni varnosti, prenosu izrabljenega jedrskega goriva v suho skladišče v elektrarni in tretjem obdobnem varnostnem pregledu. MOPE je podalo informacije o postopku podaljšanja življenjske dobe obstoječe jedrske elektrarne z in čezmejni presoji vplivov na okolje.

Udeleženci so poudarili pomen stalnega odprtega medsebojnega sodelovanja med državama na področjih jedrske in sevalne varnosti, kamor sodijo tudi redna letna strokovna srečanja. Naslednje srečanje bo prihodnje leto gostila avstrijska stran.