Skoči do osrednje vsebine

Prebivalcem, gospodarstvu in občinam več kot pol milijarde za odpravo posledic poplav

Minevata dva meseca od katastrofalnih poplav, ki so se zgodile 4. avgusta. Poplave in plazovi so prizadeli 183 od 212 slovenskih občin, kar 104 občine so bile močno prizadete. Celoten obseg prizadetega območja pa je ocenjen na 17.203 kvadratnih kilometrov površine. Do danes je Vlada Republike Slovenije za pomoč prebivalcem, občinam in gospodarstvu že zagotovila 515,9 milijona evrov.

Avgustovske poplave so povzročila za 9,9 milijarde evrov škode | Avtor: STA

Obnova prizadetih območij bo dolgotrajna in izjemno kompleksna, saj je bilo na podlagi mednarodno priznane metodologije (PDNA - angleško Post-Disaster Needs Assessment) ugotovljeno, da znaša skupna ocena neposredne škode naravne nesreče in posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje približno 9,9 milijarde evrov. Predstavljena ocena zajema vse vidike naravne nesreče: od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine, odlaganja in ravnanja z odpadki. 

Od prvega dne po katastrofalnih poplavah vlada izvaja vrsto ukrepov na zelo različnih ravneh. Osrednja prioriteta je pomoč prebivalcem. V prvih tednih po naravni nesreči smo jim pomagali predvsem z zagotavljanjem začasnih namestitev in sredstev za osnovne življenjske potrebščine, v nadaljevanju pa bo šlo predvsem za pomoč v obliki sredstev za obnovo poškodovanih in nadomestitev uničenih domov. Prebivalcem, ki jim je ujma trajno poškodovala domove, želimo omogočiti varno in trajno namestitev, obnovo poškodovanih objektov in narave pa izpeljati čim bolj učinkovito, trajnostno in kakovostno. Včeraj so bila izvedena tudi prva izplačila izredne denarne pomoči v obliki solidarnostne pomoči, kot določajo interventni ukrepi za odpravo posledic poplav. Izplačano je bilo 18.057.953,08 evra solidarnostne pomoči za 2741 prejemnikov. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra 2023. Vlada je vzpostavila tudi klicni center 114, na katerega se lahko posamezniki s prizadetih območij obrnejo po nasvet ali pomoč.

Vlada s hitrejšim povračilom sredstev pomaga tudi občinam, ki so v okviru intervencijskih del opravile prvi del sanacije na javni in zasebni infrastrukturi, prav tako pa je vlada že začela načrtovati tudi trajne rešitve. Njihovo pripravo vodijo strokovnjaki najrazličnejših znanj s področja urejanja prostora, upravljanja voda in gradbeništva.

V avgustovskih poplavah so bila prizadeta tudi številna podjetja in gospodarske družbe. Pomoč vlade gospodarstvu je namenjena čim hitrejši sanaciji nastale škode, posledično pa tudi ohranjanju zaposlenih in ponovnem zagonu poslovanja.

Vlada intenzivno pripravlja zakon o obnovi in razvoju, katerega osrednji namen je zagotoviti učinkovito obnovo. Ustanovljena je bila tudi vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih, ki koordinira delo ministrstev, nudila pa bo tudi strokovno in organizacijsko pomoč na lokalni ravni. Zaradi izrednih razsežnosti posledic avgustovske ujme vlada okrepljeno dela tudi na finančni konstrukciji obnove. Že v prvih dneh po poplavah je bila odprta posebna proračunska postavka za doniranje sredstev, tudi iz tujine, okrepljene so bile tudi dejavnosti za pridobivanje evropskih sredstev in ustrezna prilagoditev še aktualnega kohezijskega programa, ki se zaključuje letos (2014 – 2020), in programov za naslednja leta ter sprejet rebalans letošnjega državnega proračuna in predlagani popravki proračunov za prihodnji dve leti.

V nadaljevanju so navedeni doslej izvedeni ukrepi po posameznih vsebinskih sklopih.

Pomoč prebivalstvu

 • humanitarna pomoč prek Karitasa in Rdečega križa Slovenije
 • izredna socialna pomoč vsem oškodovancem ne glede na premoženjsko stanje
 • izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja
 • subvencija tržne najemnine
 • spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev
 • od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023 so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane
 • možnost zaprosila za odlog plačila posojil do 12 mesecev oziroma za potrošniški kredit do 24 mesecev vsem oškodovancem, ki so utrpeli več kot 10 tisoč evrov škode
 • solidarnostna pomoč osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na dejavnosti osebne asistence
 • individualni odjemalci, katerih dom je tako poškodovan, da električne energije oziroma zemeljskega plina ne odjemajo več, do vzpostavitve ponovne oskrbe ne plačujejo računov za električno energijo oziroma zemeljski plin
 • do 31. decembra 2023 odpravljena omejitev obsega začasnega in občasnega dela upokojencev
 • svetovanje v klicnem centru 114
 • izjemna dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
 • krizne namestitve namenjene osebam, starejšim od 65 let, in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati same in jim zaradi posledic poplav in plazov ni mogoče zagotoviti oskrbe izven institucionalnega varstva
 • psihosocialna pomoč
 • izvajanje individualnih pogovorov z 222 družinami, pri katerih ocenjena škoda presega 150 tisoč evrov

Pomoč občinam

 • 100-odstotno povračilo intervencijskih stroškov
 • povračilo intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči
 • povračilo izplačanega nadomestila plače delodajalcu za delavce
 • zagotovitev do 40-odstotnega vnaprejšnjega povračila sredstev za izvedbo sanacijskih ukrepov na podlagi predhodno ocenjene škode na stvareh
 • nadomeščanje poškodovanih mostov z začasnimi montažnimi: 11 montažnih mostov je že postavljenih, trije bodo še v oktobru
 • pomoč države pri odstranjevanju onesnaženega mulja in sanaciji zemljišč

Pomoč gospodarstvu, podjetnikom in samozaposlenim

 • 80-odstotno subvencioniranje čakanja na delo delodajalcem, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav ter subvencioniranja odsotnosti delavca zaradi višje sile
 • povračilo izplačanih plač podjetjem, katerih zaposleni bodo odpravljali posledice poplav in plazov
 • ukrepi za ohranjanje likvidnosti podjetij, davčne olajšave in v dogovoru z dobavitelji energentov prilagoditev cene določenih energentov za poslovne odjemalce, ki so bili v poplavah prizadeti.
 • hitrejše zaposlovanje tujih delavcev
 • možnost povratnih in nepovratnih sredstev za odpravo škode (novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč)
 • do 31. decembra 2023 samozaposlenim, ki jim je zaradi poplav upadel promet za 25 odstotkov, mesečna pomoč od 760 do 1200 evrov

Pomoč kmetijstvu, gozdarstvu in akvakulturi

 • odškodnina v višini 50 odstotkov ocenjene škode v okviru programa odprave posledic poplav
 • do konca 2023 mesečna pomoč od 760 do 1200 evrov za kmete, ki zaradi posledic poplav ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu
 • davčna razbremenitev kmetov zaradi poškodovanosti zemljišč v obliki znižanja katastrskega dohodka
 • sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in za tiste kmetijske pridelke, katerih proizvodnja je prizadeta 80 ali več odstotkov
 • pomoč po pravilih de minimis za 100-odstotno uničene kmetijske pridelke ter za vsa uničena ali drugače v celoti izgubljena proizvodna sredstva (trajne nasade in plemensko živino)
 • enkratna solidarnostna pomoč v višini 668,21 evra v primeru škode na premoženju (
 • oprostitev koncesijskih dajatev v 2023 in 1. obroka v 2024 za izvajalce ribiškega upravljanja v celinskih vodah
 • subvencioniranje čakanja na delo in subvencioniranje odsotnosti zaposlenega zaradi višje sile
 • oprostitev plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v času njihovega zaprtja, zmanjšanje katastrskega dohodka od teh zemljišč
 • na zahtevo zavezanca zmanjšanje davčne osnove za katastrski dohodek od gozdnega zemljišča, ki ga zavezanec obnovi oziroma pogozdi

Finančno ovrednoteni ukrepi

 • izplačila izrednih denarnih socialnih pomoči: 43,2 milijona evrov
 • dodelitev humanitarne pomoči prek Rdečega križa Slovenije in Karitasa (8500 vlog): 10 milijonov evrov 
 • 40 odstotkov vnaprej zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo sanacijskih ukrepov na podlagi predhodno ocenjene škode na stvareh: 222 milijonov evrov
 • 100 odstotkov povračilo intervencijskih stroškov (138 občin): 95 milijonov evrov
 • povračilo intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči: 11,5 milijona evrov
 • povračilo izplačanega nadomestila plače delodajalcu za delavce oziroma prostovoljce: 5 milijonov evrov
 • izplačila predplačil oziroma takojšnje pomoči pri odpravi posledic škode v gospodarstvu: 31,8 milijona evrov
 • prerazporeditev sredstev Direkciji za vode za vzpostavitev pretočnosti vodotokov in dela na vodni infrastrukturi: 47 milijonov evrov
 • prerazporeditev sredstev Direkciji za infrastrukturo za izvedbo interventnih ukrepov na cestni in železniški infrastrukturi: 50,4 milijona evrov