Skoči do osrednje vsebine

Soglasje k predlogu sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–20

S ciljem, da zagotovimo razpoložljiva evropska kohezijska sredstva za interventne ukrepe po ujmi in hkrati 100 odstotno koriščenje sredstev obdobja 2014-2020, bomo 50 milijonov evrov presežnih pravic porabe preusmerili v Sklad za obnovo Slovenije, še 20,5 milijona evropskih sredstev pa bomo prerazporedili za izvajanje interventnih ukrepov.

Seja Vlade Republike Slovenije

Seja Vlade Republike Slovenije | Avtor: Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Vlada RS je podala soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Predlog spremembe bo ministrstvo tehnično uskladilo z Evropsko komisijo in ga do konca meseca tudi formalno posredovalo v Bruselj.


Po zadnjih podatkih (stanje na dan 30. 8. 2023) bo zaradi poplav treba izvesti nekatere interventne ukrepe na infrastrukturnih objektih v gradnji. Gre predvsem za vzpostavitev prvotnega stanja infrastrukture in druga nujna dela za zagotovitev osnovne pretočnosti in upravljanje vodotokov. To se nanaša na naslednje infrastrukturne projekte, ki se že izvajajo:

  • Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice;
  • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore;
  • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo;
  • Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo. 

Med ukrepi za odpravo posledic poplav je predviden tudi interventni nakup sredstev in opreme, predvsem agregatov, potopnih črpalk, razvlažilcev zraka, protipoplavnih vreč.

Del ukrepov, ki jih ne bo mogoče izvesti v okviru operativnega programa 2014-2020 zaradi poplavnih in drugih preteklih nepredvidenih dogodkov, bomo prenesli v programsko obdobje 2021-2027. Zato bo potrebna sprememba Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, ki jo bo predvidoma do konca leta pripravilo MKRR.

Po podatkih Evropske komisije na dan 4. 9. 2023 se Slovenija pri uspešnosti porabe razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014-2020 z doseženimi 93 % uvršča na šesto mesto med državami članicami EU, kar pomeni, da je naša država pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike med najbolj uspešnimi državami članicami Evropske unije.