Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 69. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.4. Predlog najustreznejše variante daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture Republike Slovenije in njihovih mejnih vrednosti ter prioritete delovanja sektorjev kritične infrastrukture, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.6. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84300-1/2023/8 z dne 18. 5. 2023 – Državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.7. Predlog odgovora na poziv Računskega sodišča Republike Slovenije k ureditvi pravnih podlag za izvajanje nujnih procesnih dejanj izven poslovnega časa sodišč za sodno osebje, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.8. Predlog soglasja Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu, za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Izgradnja energetskega objekta ter dobava toplotne energije za objekte v stanovanjski soseski Nova Dolinska v Kopru«, poročevalec: Simon Maljevac    Gradivo

1.9. Predlog soglasja za spremembo Pogodbe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije izgradnje objekta za kibernetsko varnost v kompleksu Kamna Gorica, Grosuplje, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.10. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 in sklepom Vlade Republike Slovenije št. 49900-3/2020/11 z dne 21. 4. 2021, v času od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.11. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.12. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2022, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2021/2101 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2023)0175), Poročevalec: Matjaž Han 

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023)4190 final z dne 14. 7. 2023 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos nekaterih določb Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila, glede sprejetja njegovega poslovnika, Poročevalka: Irena Šinko 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih, upravljalnih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika, spremembi Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1899/85 in Uredbe (EU) št. 1236/2010, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru v zvezi z zobnim amalgamom in drugimi proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro, za katere veljajo omejitve proizvodnje, uvoza in izvoza, poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Zagotavljanje odporne in trajnostne rabe naravnih virov EU, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. septembra 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na dogodku na visoki ravni »Prihodnost dela in socialnega dialoga« 21. in 22. septembra 2023 v Santiagu de Compostela, Poročevalec: Luka Mesec 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. septembra 2023 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko 

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Dodatka št. 2 k Dogovoru o partnerstvu na področju komunikacij in informacij v zvezi z varnostnimi standardi CIS, poročevalec: Blaž Torkar    Gradivo

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na splošni razpravi 78. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov od 16. do 22. septembra 2023, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.27. Izhodišča za udeležbo ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na srečanju ministrov mediteranske regije, pristojnih za digitalno preobrazbo, EU MED 9, 20. 9. 2023, Malta, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.28. Informacija o obisku ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča od 26. septembra do 3. oktobra 2023 na Japonskem, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.29. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Republike Severne Makedonije Oliverja Spasovskega 25. in 26. septembra 2023 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.30. Informacija o udeležbi ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na 26. zasedanju Stalne konference ministrov za izobraževanje Sveta Evrope 28. in 29. septembra 2023 v Strasbourgu, poročevalec: dr. Darjo Felda    Gradivo

1.31. Informacija o svetovni razstavi Expo Osaka 2025 s predlogom za sodelovanje Republike Slovenije na Expo Osaka 2025, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

II. LISTA B

2. Informacija o izračunu bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2022, Poročevalec: Tomaž Smrekar 

2A. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš    Gradivo

2B. Poročilo o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2C. Informacija o pripravi proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek 

4. Informacija o izvajanju evropske kohezijske politike v programskih obdobjih 2014–2020 in 2021–2027 po ujmi avgusta 2023, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

5. Informacija o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta 2023, Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog povračila intervencijskih stroškov občinam ob neurjih v času od 26. 7. do 3. 8. 2023, Poročevalec: Marjan Šarec 

7. Predlog mnenja o Pobudi družbe Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper, za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ) 

7A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (a) drugega odstavka 9. člena, in drugega odstavka 24. člena v povezavi s prvim odstavkom 28. člena Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (kršitev št. INFR(2021)2153), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

8. Predlog kandidature za mesto podpredsedujoče države ministrskemu zasedanju Sveta OECD v letu 2024, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

9. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

10. Predlog odgovora na vprašanje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede zaščite slovenskega potrošnika v povezavi z nespremenjenimi ali višjimi maloprodajnimi cenami kmetijskih pridelkov ob hkratnem padanju njihovih odkupnih cen, Poročevalka: Irena Šinko 

11. Predlogi odgovorov na poslanska vprašanja poslancev Državnega zbora 

11.1. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z dosedanjim delom vlade, Poročevalka: Petra Škofic 

11.2. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z izločitvijo nove infekcijske klinike v Mariboru iz Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ) 

11.3. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z Infekcijsko kliniko Maribor in Načrtom za okrevanje in odpornost, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ) 

11.4. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s kršitvami pogodbenih določil s strani države, Poročevalec: Matjaž Han 

11.5. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi s sprejemom interventnega zakona za odpravo posledic neurij, Poročevalec: Uroš Brežan 

11.6. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z izgubljenimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

12. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

12.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za ceste in cestni promet v Ministrstvu za infrastrukturo

12.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo

12.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje

12.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor

12.5. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

12.6. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

12.7. Predlog imenovanja članice Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

12.8. Predlog razrešitve in imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje

12.9. Predlog mnenja h kandidaturi članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (za mandat od leta 2023 dalje)

12.10. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024

12.11. Predlog seznanitve z nameravano sklenitvijo Dogovora o mirni rešitvi spornih razmerij zaradi plačila materialne škode v zvezi z izvajanjem pogodbe za vzdrževanje in dobavo nadomestnih delov, št. 4300 410/2018-2 z dne 22. 10. 2018

13. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

13.1. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, 10007-25/2022Poročevalec: dr. Robert Golob 

13.2. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, 10007-13/2023Poročevalec: dr. Robert Golob 

13.3. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije, 01201-9/2023Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek