Skoči do osrednje vsebine

Nadzor Inšpektorata za stanovanja razkriva le malo kršitev pri oglaševanju prodaje novih stanovanj

V letu 2023 smo na Inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja (IRSS) izvedli ciljno usmerjen nadzor, s katerim smo preverjali oglaševanje prodaje novih stanovanj in enostanovanjskih stavb po celotni Republiki Sloveniji.

Glavni cilj nadzora je bilo zaščititi končne kupce pred morebitnimi tveganji, povezanimi z neizpolnitvijo obveznosti investitorjev ali vmesnih kupcev kot prodajalcev po prodajnih pogodbah za stanovanja in enostanovanjske stavbe.

Nadzor je zajemal naključno izbrane stavbe, za katere se je oglaševala prodaja novogradenj v različnih medijih. Vključeval je tako novogradnje, ki po zahtevah Stanovanjskega zakona potrebujejo upravnika, kot tudi nove enostanovanjske stavbe. V rezultatih izvedenih nadzorov oglaševanja prodaje novogradenj je bilo ugotovljeno, da pogoji za pričetek oglaševanja prodaje, določeni v Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih zgradb (ZVKSES), niso bili izpolnjeni le v enem primeru. V tem primeru je bil oglas nemudoma umaknjen, izrekli pa smo opozorilo v skladu z določbami Zakona o prekrških.

Čeprav se zdi, da je bilo glede na ukrepe naših nadzorov ugotovljenih malo kršitev ZVKSES, je treba upoštevati, da je bil nadzor izveden na majhnem vzorcu. To pomeni, da ostaja potreba po nadaljnjem inšpekcijskem nadzoru, še posebej ob upoštevanju števila oglasov prodaje novogradenj v državi.

Mogoče je, da nezakonito ravnanje, kot je bilo ugotovljeno v enem primeru, izhaja iz nevednosti prodajalcev ali nepremičninskih posrednikov glede zahtev ZVKSES ali pa iz zaupanja strankam, da razpolagajo z vso potrebno dokumentacijo.

Na inšpektoratu bomo nadaljevali nadzor nad oglaševanjem prodaje novogradenj tudi v prihodnje. S tem si prizadevamo za večjo ozaveščenost vseh vpletenih v proces prodaje nepremičnin. Cilj nadaljnjega nadzora je zmanjševanje kršitev zakonodaje in doseganje namena predpisa, izboljšano informiranje vseh deležnikov v procesu oglaševanja prodaje nepremičnin ter zagotavljanje povratnih informacij zainteresirani javnosti in zakonodajalcu.