Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti – prva obravnava, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1A. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

2. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022, Poročevalec: Uroš Brežan

2A. Deseto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji, Poročevalec: Janez Doltar

3. Predlog odgovora na sklep Interesne skupine delodajalcev glede priprave ukrepov za krepitev slovenske konkurenčnosti in preprečitev dodatne zaostritve v gospodarstvu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev sedežnice Hotunjski vrh, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev sedežnice Berjanca, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

6. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave v Lendavi, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

6A. Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028, Poročevalec: Uroš Brežan

6B. Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 6. in 7. majem 2023, Poročevalec: Uroš Brežan

6C. Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami od 14. do 23. maja 2023, Poročevalec: Uroš Brežan

6Č. Predlog pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

7. Predlog sprememb Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8. Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2023, Poročevalka: Irena Šinko

9. Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2022, Poročevalka: Irena Šinko

10. Poročilo o organizaciji in sofinanciranju 29. kolesarske dirke po Sloveniji od 14. do 18. junija 2023, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam (2) Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (DOKONČNA OBRAVNAVA), (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

12. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence iz leta 2022 in seznanitev s Poročilom Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v letu 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

13. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije nastalega iz poslovanja v letu 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

14. Predlog za spremembo vrednosti na projektih za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

III. ZADEVE EU

15. Predlog odgovora Republike v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tretjega odstavka 4. člena Pogodbe o Evropski uniji v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/116 z dne 1. februarja 2021 o vzpostavitvi prvega skupnega projekta za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi iz Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 716/2014, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva (prenovitev), Poročevalec: Matjaž Han

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem certifikatu za zdravila in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001, Uredbe (ES) št. 1901/2006 in Uredbe (EU) št. 608/2013, Poročevalec: Matjaž Han

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (prenovitev), Poročevalec: Matjaž Han

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva, Poročevalec: Matjaž Han

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Evropske unije o podjetjih na trgu dela in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 ter uredb (ES) št. 450/2003 in (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, Poročevalec: Tomaž Smrekar

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve ter guvernerjev centralnih bank 15. in 16. septembra 2023 v Santiagu de Compostela, Poročevalec: Klemen Boštjančič

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost (raziskave) 27. in 28. julija 2023 v Santanderju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

23. Pobuda za izvedbo pregledne misije ravnanja z napravami, ki vsebujejo zaprte vire sevanja in niso več v uporabi, Poročevalec: Uroš Brežan

24. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o njeni udeležbi na vrhu pobude Tri morja 6. septembra 2023 v Bukarešti, Poročevalka: Tanja Fajon

25. Izhodišča ob uradnem obisku predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba 12. septembra 2023 v Velikem vojvodstvu Luksemburg, Poročevalka: Tanja Fajon

26. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Tine Seršen na konferenci »Energetska varnost po letu 2023: Doseganje pripravljenosti za zimo v turbulentnih časih« 13. in 14. septembra 2023 v Varšavi, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

27. Poročilo o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža od 5. do 7. junija 2023 v Franciji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

28. Poročilo o obisku predsednika italijanske dežele Lombardije Attilia Fontane 21. junija 2023 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

29. Poročilo o udeležbi ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana 27. do 30. junij 2023 v Republiki Koreji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s primanjkljajem državnega proračuna (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Rada Gladka v zvezi z načinom poročanja na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Meire Hot, mag. Bojane Muršič, Predraga Bakovića, Soniboja Knežaka, Janija Prednika, Damijana Zrima in Jonasa Žnidaršiča v zvezi z razvojem na področju prometa in prometne politike (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Tatjane Greif za prepoved oglaševanja na javnih površinah, ob prometnicah, na kmetijskih zemljiščih in v naravi ter v urbanih središčih (DOKONČNA OBRAVNAVA PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

34. Predlog odgovora na poslansko pobudo Franca Breznika v zvezi z umestitvijo hitre proge za vlake med Mariborom in Ljubljano (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

35. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca za preusmeritev tranzitnega prometa z lokalnih cest na hitro cesto H5 oziroma za prekategorizacijo hitre ceste H5 v glavno cesto I. reda (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

36. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Andreja Poglajna glede izboljšanja zakonskih pogojev subvencioniranja najemnin za občine, ki razpolagajo z zadostnim številom neprofitnih stanovanj (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac