Skoči do osrednje vsebine

Enkratna solidarnostna pomoč za samozaposlene v kulturi, samostojne novinarje in verske uslužbence

Ministrstvo za kulturo zagotavlja enkratno solidarnostno pomoč v višini 668,21 evra samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in verskim uslužbencem, ki so imeli škodo ob poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023. Vlogo za enkratno solidarnostno pomoč se odda na Ministrstvo za kulturo, najpozneje do 30. septembra 2023.

Vlogo za enkratno solidarnostno pomoč se lahko odda na ne predpisanemu obrazcu za enkratno solidarnostno pomoč. Vlogi se priložijo dokazila, ki izkazujejo nastanek škode.

O upravičenosti do izplačila enkratne solidarnostne pomoči v 15 dneh od prejema popolne vloge odloči Ministrstvo za kulturo.

V skladu s 87. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list Republike Slovenije, številka 95/23; v nadaljnjem besedilu: zakon) je do enkratne solidarnostne pomoči upravičen samozaposleni v kulturi, vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, ki ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije, samostojni novinar, vpisan v razvid samostojnih novinarjev, in verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-2 (ZPIZ-2) in ima na podlagi Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz proračuna Republike Slovenije za pokritje prispevkov za socialno varnost.

Upravičenci lahko za enkratno solidarnostno pomoč zaprosijo v primeru škode, na lastnem premoženju, ki ni namenjeno opravljanju dejavnosti

Enkratna solidarnostna pomoč je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov ter se ne všteva v dohodkovni cenzus iz 85. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Poleg enkratne solidarnostne pomoči so samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, lahko upravičeni tudi do pomoči v okviru začasnega ukrepa za samozaposlene, ki se v skladu z zakonom uveljavlja prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), na portalu eDavki.

Vlogo s prilogami lahko oddate po elektronski pošti, z navadno pošto ali jo oddate osebno:

  • elektronska pošta: gp.mk@gov.si;
  • navadna pošta: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
  • osebno: glavna pisarna Ministrstva za kulturo na istem naslovu, ki posluje od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30.