Skoči do osrednje vsebine

Slovenska vojska na območjih prizadetih zaradi poplav ostaja dokler bo potrebno

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Sklepom o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah z dne 30. avgusta 2023.

Ob tem je vlada odločila, da Slovenska vojska nudi pomoč v okviru svojih zmogljivosti pri odstranjevanju posledic poplav in plazov v avgustu 2023 na prizadetih območjih, in sicer pomaga z inženirskimi gradbenimi in mostovnimi enotami, enotami za oskrbo z vodo in medicinskimi ekipami s terenskimi reševalnimi vozili, vojaškim spremstvom tujih oboroženih sil na prizadetih območjih ter nadaljuje z načrtovanimi in usklajenimi deli, ki jih je začela v času veljavnosti Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, z dne 4. avgusta 2023.

Slovenska vojska v skladu z aktiviranim Državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah (v nadaljnjem besedilu: načrt), že od 4. avgusta 2023 sodeluje pri reševanju in odpravi posledic poplav in plazov. Nadaljevanje delovanja Slovenske vojske je smiselno do dokončanja dodeljenih, že prevzetih in dogovorjenih nalog.

Po preklicu aktiviranja načrta se s sprejetjem tega sklepa določene naloge Slovenske vojske, ki so v tem trenutku še v izvajanju oziroma so načrtovane, za lastne sile in tudi v podporo tujim oboroženim silam, ki delujejo na določenih območjih, ne morejo in jih tudi ni smiselno zaključiti. Zaradi navedenega se s tem sklepom določa, da se naloge Slovenske vojske, ki so že v izvajanju, oziroma so že načrtovane in usklajene, njihovega izvajanja pa ni mogoče prekiniti z dnem preklica aktiviranja načrta, saj bi navedeno onemogočilo varen in kakovosten zaključek del, nadaljujejo do njihovega dokončanja.

Navedeni sklep omogoča, da Slovenska vojska dokonča vse začete in načrtovane naloge na področju inženirskih, gradbenih in mostovnih del (vodovodi, mostovi in podobno), nadaljuje z dogovorjeno in nujno oskrbo prebivalstva z vodo, nadaljuje z dogovorjeno prisotnostjo pomoči medicinske ekipe civilnim zdravstvenim ustanovam s terenskim reševalnim vozilom na območju, kjer so dostopi z civilnimi reševalnimi vozili onemogočeni, ter da Slovenska vojska nadaljuje z vojaškim spremstvom vseh tujih oboroženih sil, ki bodo po tem času zapuščale Republiko Slovenijo in na podlagi že dogovorjenega tudi v Republiko Slovenijo še prihajali.