Skoči do osrednje vsebine

Rešenih že več kot 57,88 odstotkov vseh vloženih ugovorov

Finančna uprava je z osebno vročitvijo odpremila 19.385 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. To je 57,88 odstotkov vseh vloženih ugovorov.

Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na transakcijski račun (TRR) zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava nadaljuje postopke odmere dohodnine.

V zvezi z dohodnino 2022 je bilo izdanih 1.548.859 informativnih izračunov dohodnine (IID) prve in druge tranše. Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 33.491 (2,16 odstotka) zavezancev, od tega se jih je 21.115 (63,05 odstotka) nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 19.385 odločb, ki bodo v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID, jih je 15.918 (82,11 odstotka) z vračili, 2808 (14,49 odstotka) z doplačili in 659 (3,40 odstotka) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 13.864.802 evrov vračil in 1.777.617 evrov doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 871 evrov, povprečni znesek doplačila pa 633 evrov.

V primeru, da poštne pošiljke, zaradi izrednih razmer, ki vplivajo na vročanje poštnih pošiljk, ne morete prejeti, lahko odločbo o odmeri dohodnine prevzamete na svoji poštni enoti. S Pošte Slovenije so sporočili, da se je situacija pri njih v dostavi sicer že prejšnji teden izboljšala, vseeno pa vsak dan do 10. ure na spletni strani Pošte Slovenije. objavijo seznam naslovnih pošt, kjer na večjem območju ni možno opraviti dostave zaradi posledic poplav.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov:

Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 87/23 in 89/23; odlok) omogoča odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe in podobno) za fizične in pravne osebe za največ 24 mesecev (prvi odstavek 7. člena odloka). Zavezanec mora v zahtevi utemeljiti, da obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Zahtevo lahko zavezanci vložijo v času veljavnosti odloka (do vključno 6. septembra 2023).

Zavezanci, ki zaradi posledic poplav ne morejo pravočasno plačati svojih davčnih obveznosti, lahko z vlogo zaprosijo tudi za naslednje ugodnosti, ki so predvidene v obstoječi zakonodaji (Zakonu o davčnem postopku - ZDavP-2 in Zakonu o prekrških – ZP-1), in sicer:

  • odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev v izjemnih primerih (101. člen ZDavP-2 in 38. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku)
    V primeru izrednih okoliščin (poplava) se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke, premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka je dovoljen v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin. 
  • plačilo davka v največ 3 mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev (drugi odstavek 103. člena ZDavP-2).
  • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2)

Na spletnih straneh Finančne uprave so objavljena pojasnila in obrazci vlog za uveljavljanje ugodnosti pri plačilu davčnih obveznosti, tako na podlagi odloka kot po obstoječi zakonodaji.