Skoči do osrednje vsebine

Odmere, opominjanje in izvršbe ponovno stekle

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) ponovno izvaja postopke, ki so bili zaradi preprečevanja posledic poplav začasno prilagojeni.

Danes je bilo z osebno vročitvijo odpremljenih 19.385 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Ponovno so se začeli izvajati tudi procesi opominjanja in vročati začasno ustavljene odmere. V procesih izvršbe in nadzora FURS še vedno v kar največji meri poskuša upoštevati razmere, ki so jih zaradi poplav utrpeli zavezanci na območjih, ki so bila najbolj prizadeta.

Izdaja opominov o zapadlih obveznostih

FURS zavezance z opominom obvesti o zapadlih davčnih obveznostih ter o dolgu iz naslova terjatev drugih predlagateljev (na primer globe) in ga pozove k plačilu obveznosti v izogib stroškom, ki so sicer povezani s postopkom davčne izvršbe. Izdaja opominov je tako pomembna tudi za zavezance, ki so utrpeli posledice poplav, saj je do 6. septembra 2023 rok za podajo vloge za odlog plačila obveznosti. Naj spomnimo:

Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 87/23 in 89/23; odlok) omogoča odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe in podobno) za fizične in pravne osebe za največ 24 mesecev (prvi odstavek 7. člena odloka). Zavezanec mora v zahtevi utemeljiti, da obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Zahtevo lahko zavezanci vložijo v času veljavnosti odloka (do vključno 6. septembra 2023).

Poleg tega pa lahko zavezanci, ki zaradi posledic poplav ne morejo pravočasno plačati svojih davčnih obveznosti, z vlogo zaprosijo tudi za naslednje ugodnosti, ki so predvidene v obstoječi zakonodaji (Zakonu o davčnem postopku - ZDavP-2 in Zakonu o prekrških – ZP-1), in sicer:

Fizične osebe:

  • odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev v izjemnih primerih (101. člen ZDavP-2 in 38. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku)
    V primeru izrednih okoliščin (poplava) se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke, premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka je dovoljen v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin. 
  • plačilo davka v največ 3 mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev (drugi odstavek 103. člena ZDavP-2).
  • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2)
  • plačilo globe in drugih prekrškovnih obveznosti v 12 mesečnih obrokih (18. člen ZP-1)

Poslovni subjekti (pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo):

  • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode (102. člen ZDavP-2). 
  • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2).  
  • plačilo globe in drugih prekrškovnih obveznosti v 12 mesečnih obrokih (18. člen ZP-1)

Opozarjamo, da plačilnih ugodnosti po pravilih ZDavP-2 ni mogoče odobriti za akontacije davka, davčni odtegljaj ter za prispevke za zdravstveno zavarovanje in prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pojasnila in obrazci vlog za uveljavljanje ugodnosti pri plačilu davčnih obveznosti, tako na podlagi odloka kot po obstoječi zakonodaji, so objavljeni na spletnih straneh FURS, in sicer za fizične osebe na zavihku za prebivalstvo, za pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo pa na zavihku za podjetja.

Postopki izvršbe in nadzora

FURS bo v postopkih izvršbe davka in terjatev tujih predlagateljev, kot v postopkih kontrole, inšpekcije, nadzora mobilnih oddelkov še nadalje v kar največji meri upošteval pridržek izvajanja postopkov pri zavezancih na prizadetih območjih in zoper zavezance, ki navedejo razloge v povezavi s poplavami.

Dostava pošte ponekod še vedno omejena

V primeru, da poštne pošiljke, zaradi izrednih razmer, ki vplivajo na vročanje poštnih pošiljk ne morete prejeti, jo lahko prevzamete na svoji pošti. S Pošte Slovenije so sporočili, da se je situacija pri njih v dostavi sicer že prejšnji teden izboljšala, vseeno pa vsak dan do 10. ure na spletni strani Pošta Slovenije | Izredne vremenske razmere 2023 (posta.si) objavijo seznam naslovnih pošt, kjer na večjem območju ni možno opraviti dostave zaradi posledic poplav.