Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede poplav

Glede na danes aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z namenom ustrezne obravnave problematike po vsebinah, ki so v njeni pristojnosti, podaja osnovne informacije tako za izvajalce dejavnosti kot tudi za splošno javnost.

Živila

Za namen ustreznega ravnanja z živili je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil napotke tako za nosilce živilske dejavnosti kot tudi za širšo javnost:

Dokument vsebuje ključne informacije glede ravnanja z nepoplavljenimi živili, ravnanja s poplavljenimi živili, napotke glede živil, pri katerih je prekinjena hladna veriga ter napotke glede pitne vode.

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke iz gospodinjstev občani prepustijo izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Odpadke se odda v zabojnike za ločeno zbrane biološke odpadke. V primeru, da le ti niso na voljo, naj občani preverijo pri občini oziroma izvajalcu javne službe kam lahko oddajo odpadna živila. To področje ureja Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

V primeru velikih količin odmrznjenega mesa pa izvajalec javne službe oziroma občina lahko v reševanje problematike vključita koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (KOTO d. o. o.) ter se z njim dogovorita o načinu prevzema.

Živali

Za živali je treba ustrezno poskrbeti z namestitvijo v suh prostor, odmaknjen od poplavljenih površin. Zagotoviti je treba ustrezno krmo in vodo. V primeru spremembe zdravstvenega stanja živali naj rejci obvestijo svojega veterinarja, v primeru pogina pa pokličejo Veterinarsko-higiensko službo.

Fitofarmacevtska sredstva

Vsi distributerji, ki se ukvarjajo s prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), kot tudi posamezniki, ki hranijo tovrstna sredstva doma, naj navedena sredstva nemudoma umaknejo iz ogroženih območij, kot tudi iz vseh območjih, kjer velja povečana stopnja ogroženosti, ter tako preprečijo kontaminacijo voda, zlasti pitne vode.

Distributerji FFS naj v skladiščih izvajajo vse ukrepe zaščite po načrtih zaščite v primeru poplav. V primeru nesreče naj takoj obvestijo pristojne organe oz. za nujne primere pokličejo številko 112.